International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli IPCS) ja EU:n yhteistyöprojekti. Kemikaalikorttien tarkoituksena on tuottaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa työntekijöiden ja työpaikkojen työsuojelusta vastaavien henkilöiden käyttöön eri puolille maailmaa. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja. Korttien valmistamiseen on osallistunut useita eri maita ja ennen lopullista hyväksymistä kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tarkastanut tiedot. Kemikaalikortit eivät välttämättä ole yhteneväisiä EY:n tai Suomen lakien, määräyksien ja luokittelujen kanssa. Kemikaalien käsittely ja vaarojen torjuntaohjeet on esitetty yleisesti, koska työpaikoilla kemikaaleja voidaan käsitellä lukuisilla eri tavoilla. Työpaikkakohtaisesti on tarpeen laatia yksityiskohtaisemmat käyttöohjeet. Kortteja voidaan käyttää tietolähteenä laadittaessa käyttöturvallisuustiedotteita tai ohjeita työpaikkakohtaisesti sekä opastettaessa ja koulutettaessa työntekijöitä.

Kemikaalien tunnistaminen

Kemikaalit voidaan tunnistaa korteissa kemiallisen nimen, sen synonyymien, CAS-numeron, YK-numeron, ETY-indeksinumeron tai RTECS-numeron perusteella.

Kemikaalien luokitus

Korteille ei ole luotu mitään omaa luokittelujärjestelmää. Korteissa on mainittu mm. seuraavat luokitukset: EY:n vaarallisten aineiden merkinnät (varoitusmerkit, jotka esitetty korteissa myös kuvina, R- ja S-lausekkeet) sekä YK:n vaarallisten aineiden kuljetusten vaaraluokka ja pakkausryhmä. Ympäristövaikutukset perustuvat julkaistuihin kirjallisuustietoihin, joita on tulkittu samojen periaatteiden mukaisesti kuin EY luokittelee ympäristövaikutuksia. Syöpäsairauden vaaraa ja lisääntymisterveysriskejä on arvioitu julkaistujen tutkimusten pohjalta. Kortit on luotu lauseketiedostosta, jossa kaikki kuvatut tiedot on jäljitettävissä kirjallisuusviitteiden kautta.

Korttien kieli ja saatavuus

Kortit on laadittu alunperin englanniksi. Niiden valmistamiseen on käytetty ns. standardilausekkeita korttien yhtenäisyyden lisäämiseksi ja kääntämisen helpottamiseksi. Yhteensä kemikaalikortteja on laadittu yli 1600 aineelle. Työterveyslaitos on osallistunut yli 15 vuoden ajan kansainvälisten kemikaalikorttien laatimiseen ja on huolehtinut korttien kääntämisestä suomen kielelle. Työterveyslaitos on saanut ensimmäisten yli 1000 kortin suomentamiseen taloudellista tukea myös Työsuojelurahastolta. Kortteja on käännetty suomenkielen lisäksi noin 15 muulle kielelle mm. kiinaksi hollanniksi, unkariksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, venäjäksi, japaniksi, koreaksi, swahiliksi ja viroksi. Alkuperäiset englanninkieliset kemikaalikortit ovat saatavissa internetistä kansainvälisen työjärjestön ILO:n kemikaalikorttisivulta, josta löytyy linkit myös eri kielille käännettyihin kemikaalikortteihin.TÄRKEÄ HUOMAUTUS!

WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.