International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Kemikaalikorteissa olevien merkintöjen selityksiä:

CAS-numero
Chemical Abstracts Service -numero on American Chemical Societyn kemikaalille antama numerosarja, jota käytetään yleisesti aineen tunnistamisessa. Chemical Abstracts Service on rekisteröinyt kirjallisuudessa esiintyviä kemiallisia aineita vuodesta 1965. Jokainen uusi aine saa oman CAS-numeronsa (CAS Registry Number), joka toimii aineen identifiointitunnuksena ja joka yhdistää kirjallisuudessa samasta aineesta käytetyt erilaiset nimet. CAS-numero ei sisällä mitään tietoa aineen kemiallisesta rakenteesta. CAS-numero on muotoa nnnnnn-nn-n (esim. 50-00-0, formaldehydi), viimeinen numero on tarkistusnumero, joka lasketaan edellisistä.
Lue lisää...


RTECS-numero
RTECS-numero on NIOSH:in (National Institute of Occupational Safety and Health) julkaisemassa rekisterissä Registry of Toxic Effects of Chemical Substances käytetty tunniste.
Lue lisää...


ICSC-numero
ICSC-numero on kansainvälisen kemikaalikortin numero.


YK/UN-numero
YK-numero liittyy aineiden kuljetukseen. Se on nelinumeroinen luku, jonka avulla voidaan tunnistaa kuljetettava vaarallinen aine tai vaaraominaisuuksiltaan samanlaisten aineiden ryhmä. Samalla aineella voi olla useampia YK-numeroita riippuen aineen pitoisuudesta tai olomuodosta. Aineiden YK-numerot on esitetty mm. Yhdistyneiden Kansakuntien suosituksessa "Transport of Dangerous Goods" ja Suomen palontorjuntaliiton julkaisussa "Vaarallisten aineiden YK-numerot" sekä eri kuljetusmuotojen kuljetusmääräyksissä.
VAK-hakuun...


ETY-indeksinumero
ETY-indeksinumero on sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten aineiden luettelossa käytetty numero. Aineen ETY-numero on olemassa oleville aineille EINECS-numero ja uusille aineille ELINCS-numero (European List of New Chemical Substances).
Lue lisää...


NFPA-vaararuudukko
Vaararuudukko (hazard diamond) on Yhdysvaltain palontorjuntaliiton NFPA:n käyttöönottama ohje, jonka avulla pelastustoiminnan johtaja pystyy vuoto- tai tulipalotilanteessa nopeasti arvioimaan pelastajiin kohdistuvan vaaran. Vaararuudukolla merkitään USA:ssa kemikaalien astia- ja säiliövarastot. Vaararuudukko ilmaisee kemikaalin jonkin ominaisuuden: terveysvaaran (H), palovaaran (F), reaktiivisuuden (R) ja mahdollisen erityisen vaaraominaisuuden. Terveysvaara, palovaara ja reaktiivisuus arvioidaan asteikolla 0 - 4, jossa numero neljä tarkoittaa suurinta vaaraa. Mahdollinen erityinen vaaraominaisuus ilmaistaan kirjain- tai kuvasymbolilla. Vaararuudukon tulkintaan sisältyvät aineen vaaratekijöiden ohella suojautumista ja sammutusta koskevat torjuntaohjeet. (Ks. selitykset Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeiden käyttäjän oppaasta.)


Luokitusmerkinnät
Kemikaalikortteihin on sisällytetty EU:n vaarallisten aineiden merkinnät. Aineiden merkintä kemikaalikorteissa pitää sisällään seuraavat kohdat:

Aineiden luokituksesta enemmän tietoa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (509/2005) vaarallisten aineiden luettelon liitteissä 1-5.

HUOM! STM:n asetus 509/2005 on kumottu asetuksella 5/2010. Suomenkielisiin kemikaalikortteihin ei vielä ole sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (ns. CLP-asetuksen) taulukon 3.1 mukaisia luokituksia ja varoitusmerkkejä.


Työhygieeniset raja-arvot
Korteissa on lueteltu työhygieeniset raja-arvot (TLV, HTP, MAK, OEL), jos ne ovat saatavilla. Kuitenkin niin, että OEL-arvo on listattu vain siinä tapauksessa, jos MAK-arvoa ei ole.

  • TLV-arvot eli Treshold Limit Values ovat American Conference of Governmental Industrial Hygienists -järjestön aineille antamia ohjeellisia enimmäispitoisuuksia. Luettelo julkaistaan vuosittain. Lue lisää...
  • HTP-arvot eli haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ovat pienimpiä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joiden sosiaali- ja terveysministeriö katsoo voivan vahingoittaa työntekijää työturvallisuuslain (738/2002) 38 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luettelo julkaistaan kahden vuoden välein. Lue lisää...
  • MAK-arvot eli maximale Arbeitsplatz-Konzentration ovat Deutsche Forschungsgemeinschaft:n aineille antamia ohjeellisia enimmäispitoisuuksia. Luettelo julkaistaan vuosittain. Lue lisää...
  • OEL-arvot eli occupational exposure limits ovat Euroopan Unionin aineille antamia ohjeellisia (ILV) tai sitovia (BLV) raja-arvoja. Lue lisää...

Henkilön suojaimet
Kemikaalikorteissa on esitetty mahdollisia henkilönsuojautumismateriaalivaihtoehtoja koskien suojavaatetusta, hengityksensuojaimia ja suojakäsineitä. Katso tarkemmat selitykset Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turvallisuusohjeiden käyttäjän oppaasta.


Biomonitoroinnin altistumattomien viiterajat ja toimenpiderajat
Biomonitoroinnilla tarkoitetaan elimistön kemikaalikuorman tai viimeaikaisen altistumisen sekä altistumiseen liittyvän terveysriskin arviointia ja seurantaa biologisesta (tavallisimmin veri- tai virtsa-) näytteestä tehdyllä kemiallisella analyysillä. Biomonitorointi täydentää siten työhygieenisiä mittauksia. Altistumattomien viiteraja on pitoisuus, joka ei yleensä ylity työssä ao. kemikaalille altistumattomilla suomalaisilla. Viiterajan määrittää Työterveyslaitos. Toimenpideraja on pitoisuus, jota ei tulisi missään olosuhteissa ylittää. Osa toimenpiderajoista on sosiaali- ja terveysministeriön asettamia ja osa Työterveyslaitoksen määrittämiä viiteraja-arvoja. Lisätietoa www.ttl.fi/biomonitorointi.