International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Kemikaalikortti ei ole käyttöturvallisuustiedote

Kemikaalikortit EIVÄT ole käyttöturvallisuustiedotteita. Kemikaalikortit ja käyttöturvallisuustiedotteet vaikuttavat pikaisesti katsottuna yhteneväisiltä, mutta sitä ne eivät kuitenkaan ole.


Alla on lueteltu kemikaalikorttien ja käyttöturvallisuustiedotteiden eroavaisuuksia:


Käyttöturvallisuustiedotteet (kt-tiedote) Kansainväliset kemikaalikortit
Kemikaalilaki (599/2013) velvoittaa valmistajan tai maahantuojan laatimaan kt-tiedotteen WHO:n koordinoima kansainvälinen asiantuntijatyöryhmä on valinnut ne aineet, joista kortit on laadittu
Kemikaalin valmistajan/kaupan edustaja voi tehdä kt-tiedotteen Kortit valmistellaan eri alojen asiantuntijoiden toimesta ja lopullisen hyväksynnän tekee asiantuntijatyöryhmä
Kt-tiedote koskee tavallisimmin valmistetta, joka koostuu useasta aineesta Tiedot käsittelevät puhtaita aineita (voi olla useamman aineen seos)
Yksityiskohtaista ja laajaa tietoa, joka ohjeistaa terveydelle ja ympäristölle turvallisesta käytöstä, altistumisen torjunnasta, onnettomuuksiin varautumisesta, kuljetuksista ja jätteiden käsittelystä Tiivistettyä ja oleellista tietoa terveyshaitoista ja suojautumisesta
Ilmoittaa EU-luokituksen ja merkinnät vaarallisille aineille tietyin ehdoin. Jos EU-luokitusta ei ole, valmistaja/maahantuoja tekee luokituksen tiettyjen ehtojen täyttyessä Ilmoittaa aineen EU-luokituksen ja merkinnät vaarallisille aineille
Sisältää tiedot mm. valmistajasta/maahantuojasta, käyttötarkoituksesta, jätteiden käsittelystä Ei sisällä em. tietoja


Joten katso kemikaalikortin lisäksi myös käyttämäsi kemikaalin käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedotteista enemmän Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilla.