International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Kemikaalikorteissa esiintyvät EU:n vaarallisten aineiden merkinnät:


Suomenkieliset kansainväliset kemikaalikortit sisältävät vain kumoutuvan direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukaiset luokitukset ja varoitusmerkit. Kemikaalikortit eivät vielä sisällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (ns. CLP-asetuksen) taulukon 3.1 mukaisia luokituksia ja varoitusmerkkejä. Lisätietoa CLP-luokituksesta REACH&CLP-neuvontapalvelussa.


VAROITUSMERKKIEN KIRJAINTUNNUKSET, VAROITUSMERKIT JA NIIDEN NIMET

E   O  
Räjähtävä Räjähtävä Hapettava Hapettava
 
F   F+  
Helposti helposti syttyvä Helposti syttyvä Erittäin helposti syttyvä Erittäin helposti
syttyvä
 
T   T+  
Myrkyllinen Myrkyllinen Erittäin myrkyllinen Erittäin myrkyllinen
 
Xn   Xi  
Haitallinen Haitallinen Ärsyttävä Ärsyttävä
 
C   N  
Syövyttävä Syövyttävä Ympäristölle vaarallinen Ympäristölle
vaarallinenVAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

R1 Räjähtävää kuivana.
   
R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
   
R3 Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
   
R4 Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.
   
R5 Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
   
R6 Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
   
R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.
   
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
   
R9 Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
   
R10 Syttyvää.
   
R11 Helposti syttyvää.
   
R12 Erittäin helposti syttyvää.
   
R13 -1)
   
R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
   
R15 Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
   
R16 Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.
   
R17 Itsestään syttyvää ilmassa.
   
R18 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.
   
R19 Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.
   
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.
   
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
   
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
   
R23 Myrkyllistä hengitettynä.
   
R24 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
   
R25 Myrkyllistä nieltynä.
   
R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
   
R27 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
   
R28 Erittäin myrkyllistä nieltynä.
   
R29 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
   
R30 Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
   
R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
   
R32 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
   
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
   
R34 Syövyttävää.
   
R35 Voimakkaasti syövyttävää.
   
R36 Ärsyttää silmiä.
   
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
   
R38 Ärsyttää ihoa.
   
R39 Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
   
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
   
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
   
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
   
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
   
R44 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
   
R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
   
R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
   
R47 -
   
R48 Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
   
R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
   
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
   
R51 Myrkyllistä vesieliöille.
   
R52 Haitallista vesieliöille.
   
R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
   
R54 Myrkyllistä kasveille.
   
R55 Myrkyllistä eläimille.
   
R56 Myrkyllistä maaperäeliöille.
   
R57 Myrkyllistä mehiläisille.
   
R58 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
   
R59 Vaarallista otsonikerrokselle.
   
R60 Voi heikentää hedelmällisyyttä.
   
R61 Vaarallista sikiölle.
   
R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
   
R63 Voi olla vaarallista sikiölle.
   
R64 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
   
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
   
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
   
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
   
R68 Pysyvien vaurioiden vaara.

1) Lauseketta ei määritelty.
YHDISTETYT VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (YHDISTETYT R-LAUSEKKEET)

R14/15 Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.
   
R15/29 Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
   
R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
   
R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R23/24 Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
   
R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R24/25 Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R26/27 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R26/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
   
R26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R27/28 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
   
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
   
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
   
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
   
R39/23 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
   
R39/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
   
R39/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
   
R39/23/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R39/23/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
   
R39/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R39/26 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
   
R39/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
   
R39/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
   
R39/26/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R39/26/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
   
R39/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R39/26/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
   
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
   
R48/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
   
R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
   
R48/20/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R48/20/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
   
R48/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R48/23 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
   
R48/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
   
R48/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
   
R48/23/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R48/23/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
   
R48/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R48/23/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
   
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
   
R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
   
R68/20 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
   
R68/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
   
R68/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
   
R68/20/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
   
R68/20/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
   
R68/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
   
R68/20/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (S-LAUSEKKEET)

S1 Säilytettävä lukitussa tilassa.
   
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
   
S3 Säilytettävä viileässä.
   
S4 Ei saa säilyttää asuintiloissa.
   
S5 Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S6 Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
   
S8 Säilytettävä kuivana.
   
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
   
S10 -1)
   
S11 -
   
S12 Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
   
S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
   
S14 Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S15 Suojattava lämmöltä.
   
S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
   
S17 Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
   
S18 Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
   
S19 -
   
S20 Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
   
S21 Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
   
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
   
S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
   
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
   
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
   
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
   
S27 Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
   
S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S29 Ei saa tyhjentää viemäriin.
   
S30 Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
   
S31 -
   
S32 -
   
S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
   
S34 -
   
S35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
   
S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
   
S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
   
S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
   
S39 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
   
S40 Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S41 Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
   
S42 Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
   
S43 Sammutukseen käytettävä ...(ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
   
S44 -
   
S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
   
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
   
S47 Säilytettävä alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
   
S48 Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
   
S49 Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
   
S50 Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
   
S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
   
S52 Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
   
S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
   
S54 -
   
S55 -
   
S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
   
S57 Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
   
S58 -
   
S59 Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.
   
S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
   
S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
   
S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
   
S63 Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
   
S64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

1) Lauseketta ei ole määritelty.
YHDISTETYT TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (YHDISTETYT S-LAUSEKKEET)

S1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
   
S3/7 Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.
   
S3/9/14 Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
   
S3/9/14/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S3/9/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
   
S3/14 Säilytettävä viileässä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S7/8 Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
   
S7/9 Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
   
S7/47 Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle ...°C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
   
S20/21 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
   
S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
   
S27/28 Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä . . . (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
   
S29/35 Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
   
S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
   
S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
   
S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
   
S36/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
   
S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
   
S47/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).AINEITA KOSKEVILLA KIRJAIMIN ESITETYILLÄ HUOMAUTUKSILLA ON SEURAAVAT MERKITYKSET

Huomautus A:
Päällykseen merkitään aineen nimi liitteen 1 mukaisesti. Aineluettelossa (säädöksen 624/2001liitteet 1-5) käytetään joskus aineelle yleisnimiä kuten '...(aineen) yhdisteet' tai '... (aineen) suolat'. Näissä tapauksissa merkitään kemikaalin päällykseen kysymyksessä olevan aineen täsmällinen kemiallinen nimi siten kuin säädöksen 624/2001liitteessä 1 kohdassa 4 määrätään. Aineille, jotka kuuluvat johonkin aineluettelossa mainittuun erityiseen ryhmään, käytetään aineluettelon asianomaisessa nimikkeessä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita. Aineille, jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen aineluettelossa mainittuun ryhmään, käytetään aineluettelon kaikissa asianomaisissa nimikkeissä esitettyjä varoitusmerkkejä ja niiden nimiä sekä R- ja S-lausekkeita. Kun sama vaara luokitellaan kahdessa nimikkeessä kahdella eri tavalla, käytetään tiukempaan luokitukseen johtavaa luokitusta.
 

Huomautus B:
Jotkut aineet (hapot, emäkset, jne.) luovutetaan markkinoille tai käyttöön vesiliuoksina eri väkevyyksinä. Nämä liuokset merkitään eri tavoin, koska niiden vaaralliset ominaisuudet ovat erilaisia. Aineluettelossa mainitun aineen nimen jäljessä on tällöin se pitoisuus, jolle luokitus on määrätty, esim. typpihappo, ... %. Tässä tapauksessa merkitään kemikaalin päällykseen liuoksen todellinen väkevyys prosentteina. Jollei toisin ilmoiteta, oletetaan, että väkevyys on laskettu painoprosentteina. Muiden tietojen (esim. ominaispaino, Baumén asteet) tai olomuotoa kuvaavien ilmaisujen (esim. savuava, kiteinen) käyttö on sallittu.
 

Huomautus C:
Joitakin orgaanisia aineita voidaan luovuttaa markkinoille tai käyttöön vain yhdessä isomeerimuodossa tai eri isomeerien seoksena. Aineluettelossa voidaan käyttää yleisnimeä: 'ksylenoli'. Tässä tapauksessa merkitään kemikaalin päällykseen, onko aine tietty isomeeri (a) vai isomeerien seos (b).
Esimerkiksi: (a) 2,4-dimetyylifenoli, (b) ksylenoli (isomeerien seos).
 

Huomautus D:
Herkästi itsestään polymerisoituvat tai hajoavat aineet luovutetaan yleensä markkinoille tai käyttöön stabiloituina. Aineluettelossa tällaiset aineet on otettu huomioon stabiloituina, jolloin aineita voidaan kuitenkin joskus luovuttaa markkinoille tai käyttöön stabiloimattomina. Näissä tapauksissa merkitään kemikaalin päällykseen aineen nimen lisäksi sana 'stabiloimatonta'.
 

Huomautus E:
Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten (ryhmät 1 tai 2) aineiden, jotka on lisäksi merkitty jollakin R-lausekkeista 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 48, 65 ja 68 tai niiden yhdistelmistä, lausekkeiden yhteyteen tulee lisätä sana 'myös'.
Esimerkiksi: R45-23 'Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Myrkyllistä myös hengitettynä'
 

Huomautus F:
Aineluettelossa tarkoitettu aine voi sisältää stabilisaattoria. Jos stabilisaattori muuttaa aineen ominaisuuksia, merkinnät määrätään valmisteelle (seos) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 mukaisesti.
 

Huomautus G:
Aineluettelossa tarkoitettu aine voidaan luovuttaa markkinoille tai käyttöön räjähtävänä. Tässä tapauksessa sen ominaisuudet tulee arvioida käyttäen asianmukaisia testimenetelmiä. Tällöin merkinnöissä tulee ottaa huomioon kemikaalin räjähtävyys.
 

Huomautus H:
Aineluettelossa aineelle ilmoitettu luokitus ja merkinnät kattaa muista aineluettelon nimikkeistä poiketen ainoastaan mainitun R-lausekkeen mukaisen ominaisuuden mainitun vaarallisuusryhmän yhteydessä. Aineen valmistajan, jakelijan ja maahantuojan tulee selvittää aineen muut vaaralliset ominaisuudet sekä luokitella ja merkitä aine niiden mukaisesti kemikaaliasetuksen 6 §:n edellyttämällä tavalla. Lopullisen päällysmerkinnän on oltava kemikaaliasetuksen 5 §:n mukainen. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä ja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita sekä tiettyjä ryhmänimikkeitä.
 

Huomautus J:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7). Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä ja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus K:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EINECS-numero 203-450-8). Tällöin aine on kuitenkin merkittävä vähintään lausekkeilla S(2-)9-16. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus L:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 3 prosenttia dimetyylisulfoksidiuutetta (DMSO), joka mitataan IP 346-menetelmällä. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus M:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,005 painoprosenttia bentso[a]pyreeniä (EINECS-numero 200-028-5). Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä hiilestä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus N:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos tunnetaan aineen jalostamisen kaikki vaiheet ja jos voidaan osoittaa, että aine, josta se on tuotettu, ei ole syöpää aiheuttava. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus P:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7). Kun aine on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, sovelletaan myös huomautusta E. Kun ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, se on kuitenkin merkittävä vähintään lausekkeilla S (2-)23-24-62. Huomautus koskee ainoastaan tiettyjä öljystä johdettuja monimutkaisia aineita.
 

Huomautus Q:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

  • lyhytaikaisessa biopysyvyyden määrittämiseksi tehdyssä hengitysaltistustestissä on havaittu, että yli 20 µm pitkien kuitujen painotettu puoliintumisaika on lyhyempi kuin 10 päivää; tai
  • lyhytaikaisessa biopysyvyyden määrittämiseksi tehdyssä intratrakeaalisessa instillaatiotestissä on havaittu, että yli 20 µm pitkien kuitujen painotettu puoliintumisaika on lyhyempi kuin 40 päivää; tai
  • asianmukaisessa intraperitoneaalitestissa ei ole ilmennyt mitään syöpävaarallisuuteen viittaavaa; tai
  • asianmukaisessa pitkäaikaisessa hengitysaltistustestissä ei ole havaittu merkityksellistä patogeenisuutta tai neoplastisia muutoksia.


Huomautus R:
Ainetta ei luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos se koostuu sellaisista kuiduista, joiden halkaisijan pituuspainotettu geometrinen keskiarvo vähennettynä kahdella geometrisellä standardipoikkeamalla on yli 6 µm.
 

Huomautus S:
Tätä ainetta ei tarvitse merkitä kemikaaliasetuksen 16 §:n mukaisesti. (kts. sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä, liite 1, kohta 7).VALMISTEITA KOSKEVILLA NUMEROIN ESITETYILLÄ HUOMAUTUKSILLA ON SEURAAVAT MERKITYKSET

Huomautus 1:
Ilmoitettu pitoisuus on metallisen alkuaineen painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta. Jos pitoisuutta ei ole annettu, käytetään arvona kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen 2 lukuarvoa.
 

Huomautus 2:
Ilmoitettu isosyanaatin pitoisuus on vapaan monomeerin painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta.
 

Huomautus 3:
Ilmoitettu pitoisuus on veteen liuotettujen kromaatti-ionien painoprosentti laskettuna valmisteen kokonaispainosta.
 

Huomautus 4:
Näitä aineita sisältävät valmisteet luokitellaan haitallisiksi ja merkitään lausekkeella R65, jos ne täyttävät kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä 1 lausekkeelle R65 annetut luokitusperusteet.
 

Huomautus 5:
Kaasumaisten valmisteiden pitoisuusrajat ilmaistaan tilavuusprosentteina.
 

Huomautus 6:
Näitä aineita sisältävät valmisteet on merkittävä lausekkeella R67, jos ne täyttävät kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteessä 1 lausekkeelle R67 annetut luokitusperusteet. Tämä huomautus poistuu käytöstä 1.8.2002.