International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2004

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 27.12.2004 (28 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0435 DIKLOORI-ISOPROPYYLIEETTERI 108-60-1 2490
Bis(2-kloori-1-metyylietyyli)eetteri
2,2'-Oksibis(1-klooripropaani)
Diklooridi-isopropyylieetteri
0526 N-NITROSODIFENYYLIAMIINI 86-30-6
Difenyylinitrosamiini
N-Nitroso-N-fenyylibentseeniamiini
N-nitroso-N-fenyylianiliini
Typpidifenyyliamidi
0831 DI-ISONONYYLIFTALAATTI 28553-12-0
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri
Ftaalihappodi-isononyyliesteri
0832 DI-n-HEPTYYLIFTALAATTI 3648-21-3
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo
Ftaalihappo, diheptyyliesteri
Diheptyyliftalaatti
0951 NATRIUMFLUORIDI 7681-49-4 1690
Natriummonofluoridi
1043 POLYSTYREENI 9003-53-6
Bentseeni, etenyyli-, homopolymeeri
Etenyylibentseeni, homopolymeeri
1070 ASETAALI 105-57-7 1088
1,1-Dietoksietaani
Etyyli-ideenidietyylietteeri
Dietyyliasetaali
Asetaldehydidietyyliasetaali
1086 METYYLIASETOASETAATTI 105-45-3
Asetoetikkahappometyyliesteri
Butaanihappo, 3-okso-, metyyliesteri
1-Metoksibutaani-1,3-dioni
1099 TETRAMETYYLIAMMONIUMKLORIDI 75-57-0 2811
Ammonium-, tetrametyyli-, kloridi
N, N, N-Trimetyylimetanamiumkloridi
Tetraminikloridi
N, N, N-Trimetyylimetanaminiumkloridi
1147 TRIETOKSISILAANI 998-30-1 2929
1393 PLATINA 7440-06-4
Platinamusta (jauhe)
1419 DIBROMIDIFLUORIMETAANI 75-61-6 1941
Difluoridibromimetaani
Fluorihiili 12-B2
1420 1,1,1,2-TETRAKLOORI-2,2-DIFLUORIETAANI 76-11-9
1,1-Difluori-1,2,2,2-tetrafluorietaani
CFC-112a
1421 1,1,2,2-TETRAKLOORI-1,2-DIFLUORIETAANI 76-12-0
1,2-Difluori-1,1,2,2-tetrafluorietaani
CFC-112
Fluorihiili 112
1467 2,3,7,8-TETRAKLOORIDIBENTSO-p-DIOKSIINI 1746-01-6 2811
Dibentso[b,e][1,4]dioksiini, 2,3,7,8-tetrakloori-
2,3,7,8-TCDD
2,3,7,8-Tetrakloori-1,4-dioksiini
1474 PYREENI 129-00-0
Bentso(d,e,f)fenantreeni
beta-Pyreeni
1475 PYRETHRUM 8003-34-7
Pyrethrum uute
Pyrethrum oleoresiini
1476 p-KLOORI-o-KRESOLI 1570-64-5 2669
4-Kloori-o-kresoli
4-kloori-2-metyylifenoli
para-Kloori-orto-kresoli
Fenoli, 4-kloori-2-metyyli
1477 1-DEKEENI 872-05-9 1993
Dekyleeni
alfa-Dekeeni
n-1-Dekeeni
1493 n-OKTYYLIMERKAPTAANI 111-88-6
1-Oktaanitioli
1-Merkapto-oktaani
1-Oktyylitioli
1494 tert-OKTYYLIMERKAPTAANI 141-59-3 3023
2,4,4-Trimetyyli-2-pentaanitioli
tert-Oktaanitioli
2-Metyyli-2-heptaanitioli
1495 METYYLIVINYYLIKETONI 78-94-4 1251
3-Buten-2-oni
Metyleeniasetoni
1504 2-NITRONAFTALEENI 581-89-5 2538
beta-Nitronaftaleeni
1506 KALSIUMSTEARAATTI 1592-23-0
Kalsiumdistearaatti
Oktadekaanihappo, kalsiumsuola
Stearihappo, kalsiumsuola
1507 SUKROOSI 57-50-1
beta-D-Fruktofuranosyyli-alfa-D-glukopyranosidi
alfa-D-Glukopyranosyyli-beta-D-fruktofuranosidi
D(+)Sakkaroosi
Juurikassokeri
1508 PII 7440-21-3 1346
1509 2,2-DIKLOORIPROPIONIHAPPO 75-99-0
Dalaponi
alfa,alfa-Diklooripropionihappo
1510 KARBADOKSI 6804-07-5
2-Formyyliquinoksaliini-1,4-dioksidikarbometoksihydratsoni
2-(Metoksikarbonyylihydratsonometyyli)quinoksaliini-1,4-dioksidi
Metyyli-3-(quinoksalin-2-yylimetyleeni)karbatsaatti-1,4-dioksidi


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 27.12.2004 (47 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0004 METYYLI-ISOSYANAATTI 624-83-9 2480
Isosyanaattimetaani
Isosyanaattihappo, metyyliesteri
0008 TETRAETYYLILYIJY 78-00-2 1649
Lyijytetraetyyli
TEL
0009 ASETALDEHYDI 75-07-0 1089
Etikkahappoaldehydi
Etanaali
Etyylialdehydi
0037 1,4-DIKLOORIBENTSEENI 106-46-7 3077
p-Diklooribentseeni
PDCB
0043 EPIKLOORIHYDRIINI 106-89-8 2023
1-Kloori-2,3-epoksipropaani
gamma-Klooripropyleenioksidi
2-(Kloorimetyyli)oksiraani
0081 TRIKLOORIETYLEENI 79-01-6 1710
1,1,2-Trikloorietyleeni
Trikloorieteeni
Etyleenitrikloridi
Asetyleenitrikloridi
0173 MANEBI 12427-38-2 2210
Mangaani, etyleenibis(ditiokarbamaatti)
((1,2-Etaanidiyylibis(karbamoditioaatti))(2-))mangaani
Mangaanietyleeni-1,2-ditiokarbamaatti
0174 MANGAANI 7439-96-5
0175 MANGAANIDIOKSIDI 1313-13-9
Mangaani(IV)oksidi
Mangaaniperoksidi
0232 BUTAANI 106-97-8 1011
n-Butaani
0267 ETYYLIAKRYLAATTI 140-88-5 1917
2-Propenohappo, etyyliesteri
Akryylihappoetyyliesteri
Etyylipropenoaatti
0272 ETYYLIMETAKRYLAATTI 97-63-2 2277
Etyyli-2-metyyli-2-propenoaatti
Etyyli-2-metyyliakrylaatti
0277 HALOTAANI 151-67-7
2-Bromi-2-kloori-1,1,1-trifluorietaani
1-Bromi-1-kloori-2,2,2-trifluorietaani
0286 ISOBUTYYLIKLORIDI 513-36-0 1127 (klooributaanit)
1-Kloori-2-metyylipropaani
0300 METYYLIMETAKRYLAATTI 80-62-6 1247
Metakryylihappometyyliesteri
Metyyli-2-metyylipropenoaatti
0317 PIPERIDIINI 110-89-4 2401
Heksahydropyridiini
Atsasykloheksaani
Pentametyleeni-imiini
0319 PROPAANI 74-98-6 1978
n-Propaani
0344 1,3,5-TRIKLOORIBENTSEENI 108-70-3
sym-Triklooribentseeni
0364 2-ETOKSIETYYLIASETAATTI 111-15-9 1172
Etyyliglykoliasetaatti
Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti
2-Etoksietanoliasetaatti
Etikkahappo, 2-etoksietyyliesteri
Sellosolviasetaatti
0399 n-BUTYYLIASETAATTI 123-86-4 1123
Etikkahappo, n-butyyliesteri
Butyylietanoaatti
0400 BUTYYLIAKRYLAATTI 141-32-2 2348
Akryylihappo-n-butyyliesteri
2-Propeenihappo, butyyliesteri
Butyyli-2-propenoaatti
0476 2-METOKSIETYYLIASETAATTI 110-49-6 1189
Etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti
2-Metoksietanoliasetaatti
Etikkahappo, 2-metoksietyyliesteri
Metyylisellosolviasetaatti
Metyyliglykoliasetaatti
0478 2-ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI 103-11-7
Akryylihappo, 2-etyyliheksyyliesteri
Oktyyliakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-etyyliheksyyliesteri
2-Etyyliheksyyli-2-propenoaatti
0494 ISOBUTYYLIASETAATTI 110-19-0 1213
2-Metyylipropyyliasetaatti
2-Metyyli-1-propyyliasetaatti
Etikkahappo, 2-metyylipropyyliesteri
beta-Metyylipropyylietanoaatti
0528 OSMIUMTETROKSIDI 20816-12-0 2471
Osmiumhappo
Osmiumoksidi
Osmiumtetraoksidi
0531 PENTAKLOORIBENTSEENI 608-93-5
1,2,3,4,5-Pentaklooribentseeni
0550 PROPIONIALDEHYDI 123-38-6 1275
Propanaali
Metyyliasetaldehydi
Propyylialdehydi
0625 METYYLIAKRYLAATTI 96-33-3 1919
Akryylihappo, metyyliesteri
Metyyli-2-propenoaatti
2-Propenoehappo, metyyliesteri
0629 TEKSANOLI 25265-77-4
2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti
0633 KARBONYYLIFLUORIDI 353-50-4 2417
Hiilioksifluoridi
Hiilidifluoridioksidi
Difluoriformaldehydi
Fluorifosgeeni
0642 KLOORIBENTSEENI 108-90-7 1134
Bentseenikloridi
Klooribentsoli
Fenyylikloridi
0676 1,2,4,5-TETRAKLOORIBENTSEENI 95-94-3
Bentseenitetrakloridi
s-Tetraklooribentseeni
0714 KALIUMPERKLORAATTI 7778-74-7 1489
Kaliumhyperkloraatti
Perkloorihappo, kaliumsuola
Peroidiini
0752 DIKOFOLI 115-32-2
2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli
4,4'-Dikloori-alfa-(trikloorimetyyli)bentshydroli
0754 MANKOTSEBI 8018-01-7 2210
Mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)kompleksi sinkkisuolan kanssa
Mantsebi
Mangaani-sinkkietyleenibis(ditiokarbamaatti)
0839 2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI 112-07-2
Butyyliglykoliasetaatti
Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti
2- Butoksietanoliasetaatti
Butyylisellosolviasetaatti
0840 sek-BUTYYLIASETAATTI 105-46-4 1123
1-Metyylipropyyliasetaatti
Etikkahappo, 2-butyyliesteri
0979 ELOHOPEAKLORIDI 7487-94-7 1624
Elohopeadikloridi
Elohopea(II)kloridi
1049 1,2,4-TRIKLOORIBENTSEENI 120-82-1 2321
1,2,4-Triklooribentsoli
Triklooribentseeni (epäsymmetrinen)
1066 1,2-DIKLOORIBENTSEENI 95-50-1 1591
orto-Diklooribentseeni
1115 KALIUMBROMAATTI 7758-01-2 1484
1169 METYYLISYKLOPENTADIENYYLIMANGAANITRIKARBONYYLI 12108-13-3 2810
MMT
1218 NATRIUMSITRAATTI, VEDETÖN 68-04-2
Trinatriumsitraatti, vedetön
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, vedetön
1219 NATRIUMSITRAATTIDIHYDRAATTI 6132-04-3
Trinatriumsitraattidihydraatti
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, dihydraatti
1220 NATRIUMSITRAATTIPENTAHYDRAATTI 6858-44-2
Trinatriumsitraattipentahydraatti
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, pentahydraatti
1222 1,2,3-TRIKLOORIBENTSEENI 87-61-6 3077
1,2,6-Triklooribentseeni
1369 NATRIUMDIKROMAATTI (VEDETÖN) 10588-01-9 3288
Dinatriumdikromaatti(VI)
Dikromihappo, dinatriumsuola
Dinatriumdikromiheptaoksidi