International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2006

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 30.11.2006 (38 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0366 1,1,1-TRIMETYLOLIPROPAANI 77-99-6
Tris(hydroksimetyyli)propaani
2-Etyyli-2-(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli
Propylidyynitrimetanoli
Heksaglyseroli
Heksaglyseriini
0523 2-NITROFENOLI 88-75-5 1663
o-Nitrofenoli
2-Hydroksinitrobentseeni
o-Hydroksinitrobentseeni
0638 KALSIUMHYPOKLORIITTI 7778-54-3 1748
Hypokloorihappo, kalsiumsuola
Kalsiumoksikloridi
0873 DISYKLOPENTADIEENI 77-73-6 2048
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeeni
1,3-Disyklopentadieeni
0996 FLUORISULFONIHAPPO 7789-21-1 1777
Fluoririkkihappo
1007 FENYYLIKLOORIFORMIAATTI 1885-14-9 2746
Fenyylikloorikarbonaatti
Muurahaishappo, kloori-, fenyyliesteri
Fenoksikarbonyylikloridi
Karbonokloridihappo, fenyyliesteri
1028 METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI (tekninen tuote) 1338-23-4 3101
2-Butanoniperoksidi
Etyylimetyyliketoniperoksidi
Metyylietyyliketonihydroperoksidi
MEKP
1089 2,3,4,6-TETRAKLOORIFENOLI 58-90-2 2020
2,4,5,6-Tetrakloorifenoli
Fenoli, 2,3,4,6-tetrakloori-
1096 HEKSAKLOORISYKLOPENTADIEENI 77-47-4 2646
1,2,3,4,5,5-Heksakloori-1,3-syklopentadieeni
Perkloorisyklopentadieeni
1327 KLOROTOLURONI 15545-48-9
3-(3-Kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea
1498 4-DIMETYYLIAMINOATSOBENTSEENI 60-11-7 3143
N,N-Dimetyyli-4-fenyyliatsobentseeniamiini
p-Dimetyyliaminoatsobentseeni
N,N-Dimetyyli-p-(fenyyliatso)aniliini
1560 NITROSELLULOOSA (enint. 12.6% typpeä) 9004-70-0 (ks. Huomautukset)
Selluloosanitraatti
Selluloosatetranitraatti
Pyroksilliini
1585 KALIUMVETYSULFAATTI 7646-93-7 2509
Rikkihapon monokaliumsuola
Monokaliumsulfaatti
Kaliumbisulfaatti
1590 UREA AMMONIUMNITRAATTI 15978-77-5
Typpihapon ammoniumsuola, urean seos
1593 n-BUTYLKLOORIFORMIAATTI 592-34-7 2743
Butyylikloorikarbonaatti
Butyyliklooriformiaatti
Kloorimuurahaishappo, butyyliesteri
Karbonokloridihappo, butyyliesteri
1594 ISOBUTYYLIKLOORIFORMIAATTI 543-27-1 2742
Isobutyylikloorikarbonaatti
2-Metyylipropyyliklooriformiaatti
Muurahaishappo, kloori-, isobutyyliesteri
Karbonokloridihappo, 2-metyylipropyyliesteri
1595 n-PROPYYLIKLOORIFORMIAATTI 109-61-5 2740
Propyyliklooriformiaatti
Propyylikloorikarbonaatti
Muurahaishappo, kloori-, propyyliesteri
Karbonokloridihappo, propyyliesteri
1596 TANTAALI 7440-25-7 3089
1598 PETROLISULFONAATIN NATRIUM SUOLA 68608-26-4
Natriumpetrolisulfonaatti
Sulfonihappo, petroli, natriumsuola
Petrolisulfonihappo, natriumsuola
1599 DIMETYYLIVETYFOSFIITTI 868-85-9
Dimetyylifosfiitti
Dimetyylivetyfosfonaatti
Fosforihapon dimetyyliesteri
Dimetyylifosfonaatti
1600 N-METYYLIDIETANOLIAMIINI 105-59-9
2,2`-(Metyyli-imino)bis-etanoli
Dietanolimetyyliamiini
Bis(2-hydroksietyyli)metyyliamiini
1601 TIODIGLYKOLI 111-48-8
2,2`-Tiodietanoli
Di(2-hydroksietyyli)sulfidi
Dietanolisulfidi
Tiodietyleeniglykoli
1602 C10-13 ALKYYLIBENTSEENISULFONIHAPON NATRIUMSUOLA 68411-30-3
Natriumalkyylibentseenisulfonaatti
Lineaarinen alkyylibentseenisulfonihapon natriumsuola
Lineaarinen alkyylibentseeninatriumsulfonaatti
LAS
1603 NATRIUMARSENIITTI 7784-46-5 2027
Arseenihappo, natriumsuola
Natriummeta-arseniitti
Natriumdioksoarsenaatti
1604 1,5-NAFTALEENIDIOLI 83-56-7
1,5-Dihydroksinaftaleeni
Naftaleeni-1,5-dioli
1605 ANTRAKINONI 84-65-1
9,10-Antrakinoni
9,10-Antraseenidioni
Difenyyliketoni
1606 NATRIUMPEROKSIDI 1313-60-6 1504
Natriumdioksidi
Natriumsuperoksidi
Dinatriumperoksidi
1608 KALIUMDIVETYFOSFAATTI 7778-77-0
Fosforihappo, monokaliumsuola
1609 N,N-DIETYYLIANILIINI 91-66-7 2432
(Dietyyliamino)bentseeni
Fenyylidietyyliamiini
1610 1-OKTADEKANOLI 112-92-5
Stearyylialkoholi
Oktadekan-1-oli
n-Oktadekanoli
1-Hydroksioktadekaani
Oktadekyylialkoholi
1611 2,6-DI-TERT-BUTYYLIFENOLI 128-39-2 3077
Fenoli, 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-
Fenoli, 2,6-di-tert-butyyli-
2,6-Bis(1,1-dimetyylietyyli)fenoli
2,6-DTBP
1612 PENTABROMIDIFENYYLIEETTERI (tekninen tuote) 32534-81-9 3077
Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen
1,1'-Oksibispentabromibentseeni
1613 PERFLUORIOKTAANIHAPPO 335-67-1 3261
Pentadekafluorioktaanihappo
Pentadekafluori-n-oktaanihappo
Perfluorikapryylihappo
1614 PROPYLEENIGLYKOLI-n-BUTYYLIEETTERI 5131-66-8
1-Butoksi-2-propanoli
n-Butoksipropanoli
3-Butoksi-2-propanoli
1625 ARSEENIHAPPO (80% vesiliuos) 7778-39-4 1553
Arseenihappo hemihydraatti
orto-Arseenihappo
1626 BENTSEENISULFONIHAPPO 98-11-3 2585
Bentseenimonosulfonihappo
Fenyylisulfonihappo
1627 SINKKISULFIDI 1314-98-3
Sinkkimonosulfidi
1628 KALSIUMBROMIDI 7789-41-5
Kalsiumdibromidi


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 30.11.2006 (38 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0033 2,4-D 94-75-7 3077
2,4-Dikloorifenoksietikkahappo
2,4-D-happo
0055 MEKOPROPPI 93-65-2 2761
2-(4-Kloori-o-tolyylioksi)propionihappo
2-(4-Kloori-2-metyylifenoksi)propanonihappo
MCPP
0104 BENTSO(a)PYREENI 50-32-8
Bents(a)pyreeni
3,4-Bentsopyreeni
Bentso(d,e,f)kryseeni
0115 n-BUTYYLIGLYSIDYYLIEETTERI 2426-08-6 1993
BGE
1-Butoksi-2,3-epoksipropaani
2,3-Epoksipropyylibutyylieetteri
(Butoksimetyyli)oksiraani
0117 KADMIUMOKSIDI 1306-19-0 2570 (Kadmiumin yhdisteet)
Kadmiummonoksidi
0135 o-KRESYYLIGLYSIDYYLIEETTERI 2210-79-9
1,2-Epoksi-3-(o-tolyylioksi)propaani
Glysidyyli-2-metyylifenyylieetteri
2,3-Epoksi-o-tolyylieetteri
((2-Metyylifenoksi)metyyli)oksiraani
0139 DIKAMBA 1918-00-9
3,6-Dikloori-2-metoksibentsoehappo
0159 GLYSIDOLI 556-52-5 2810
2,3-Epoksi-1-propanoli
Oksiraanimetanoli
3-Hydroksipropyleenioksidi
0172 MALATIONI 121-75-5 3082
Dietyyli(dimetoksitiofosforyylitio)sukkinaatti
S-1,2-bis(Etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti
Butaanidiohappo, [(dimetoksifosfinotioyyli)tio]-, dietyyliesteri
0177 METOMYYLI 16752-77-5 2757
S-Metyyli-N-(metyylikarbamoyylioksi)tioasetimidaatti
Etaanimidotiohappo, N-{[(metyyliamino)karbonyyli]oksi}-, metyyliesteri
Metyyli-N-{(metyyliamino)karbonyylioksi}etaanimidotioaatti
0186 NITROGLYSERIINI 55-63-0 0143 (flegmatoitu)
Glyseryylitrinitraatti
Glyserolitrinitraatti
1,2,3-Propaanitriolitrinitraatti
0188 FENYYLIGLYSIDYYLIEETTERI 122-60-1
1,2-Epoksi-3-fenoksipropaani
2,3-Epoksipropyylifenyylieetteri
Fenoksimetyylioksiraani
PGE
0189 FOSFAMIDONI 13171-21-6 3018
2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti
2-Kloori-3-(dietyyliamino)-1-metyyli-3-okso-1-propenyylidimetyylifosfaatti
Dimetyylifosfaattiesteri-2-kloori-N,N-dietyyli-3-hydroksikrotonamidi
O,O-Dimetyyli-O-(2-kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyyli)fosfaatti
0193 RESORSINOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI 101-90-6
Diglysidyyliresorsinolieetteri
m-bis(2,3-Epoksipropoksi)bentseeni
1,3-Diglysidyylioksibentseeni
0261 DIMETYYLIFTALAATTI 131-11-3
Dimetyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti
Ftaalihappodimetyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, dimetyyliesteri
0262 DIMETYYLITEREFTALAATTI 120-61-6
Dimetyyli-p-ftalaatti
Dimetyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti
0273 FENVALERAATTI (tekninen tuote) 51630-58-1 3352
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(RS)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti
Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti
0309 NONYYLIFENOLI (ISOMEERIEN SEOS) 25154-52-3 3145
(2,6-Dimetyyliheptan-4-yyli)fenoli (isomeerien seos)
0326 DINATRIUMARSENAATTI HEPTAHYDRAATTI 10048-95-0 1685
Arseenihappo, dinatriumsuola, heptahydraatti
Natriumarsenaattiheptahydraatti
0345 TRIMELLITIINIANHYDRIDI 552-30-7
1,2,4-Bentseenitrikarboksyylihapon anhydridi
1,3-Dihydro-1,3-diokso-5-isobentsofuraanikarboksyylihappo
Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihapon 1,2-anhydridi
0348 ZIRAAMI 137-30-4 2771
Sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti)
(T-4)-bis(Dimetyylikarbamoditioaatto-S,S')sinkki
0413 KLORAMIN T 127-65-1 1759
Natrium-N-kloori-p-tolueenisulfonamidi
Natrium-N-kloori-4-tolueenisulfonamidi
Natrium-N-kloori-4-metyylibentseenisulfonamidi
Tosyyliklooriamidinatrium
0503 p-KLOORIBENTSOEHAPPO 74-11-3
4-Klooribentsoehappo
Klooridrasyylihappo
0558 PROPIONIHAPPOANHYDRIDI 123-62-6 2496
Metyylietikkahappoanhydridi
Propaanihappoanhydridi
0561 GUANIDIININITRAATTI 506-93-4 1467
Guanidiinimononitraatti
Guanidiniumnitraatti
0584 TRIBUTYYLIFOSFAATTI 126-73-8
Tri-n-butyylifosfaatti
Fosforihappo, tributyyliesteri
0626 METYYLIPARATIONI 298-00-0 2783
O,O-Dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti
O,O-Dimetyyli-p-nitrofenyylitionofosfaatti
Fosforitiohappo, O,O-dimetyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
0651 DISYKLOHEKSYYLIFTALAATTI 84-61-7
Ftaalihappo, disykloheksyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, disykloheksyyliesteri
0652 METAKRYYLINITRIILI 126-98-7 3079 (stabiloitu)
Metyyliakryylinitriili
2-Metyyli-2-propeeninitriili
2-Syanopropeeni
Isopropenyylinitriili
0654 2--DIMETYYLIAMINOETANOLI 108-01-0 2051
Dimetyylietanoliamiini
N,N-Dimetyyli-2-hydroksietyyliamiini
0732 alfa-METYYLISTYREENI 98-83-9 2303
Isopropenyylibentseeni
2-Fenyylipropeeni
1-Metyyli-1-fenyylietyleeni
0799 MALEIINIANHYDRIDI 108-31-6 2215
2,5-Furaanidioni
Dihydro-2,5-dioksofuraani
Maleiinihappoanhydridi
cis-Buteenidianhydridi
0824 2-AMINOFENOLI 95-55-6 2512
2-Amino-1-hydroksibentseeni
o-Hydroksianiliini
o-Aminofenoli
0834 BUTYYLIBENTSYYLIFTALAATTI 85-68-7 3082
Bentsyylibutyyliftalaatti
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, butyylifenyylimetyyliesteri
BBP
0851 KLOORIPYRIFOSSI 2921-88-2 2783
O,O-Dietyyli-O-(3,5,6-trikloori-2-pyridyyli)fosforitioaatti
O,O-Dietyyli-O-(3,5,6-trikloori-2-pyridinyyli)fosforitiohappoesteri
Klorpyrifossi-etyyli
0853 KOLIINIKLORIDI 67-48-1
(2-Hydroksietyyli)trimetyyliammoniumkloridi
Koliinihydrokloridi
2-Hydroksi-N,N,N-trimetyylietaaniaminiumkloridi
Koliniumkloridi
0876 DI-ISO-OKTYYLIFTALAATTI 27554-26-3
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-iso-oktyyliesteri
0952 NATRIUMSULFAATTI 7757-82-6
Natriumsulfaatti (vedetön)
Dinatriumsulfaatti
Rikkihappon dinatriumsuola