International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2007

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 9.8.2007 (36 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0331 TEREFTALOYYLIDIKLORIDI 100-20-9
1.4-Bentseenidikarbonyylidikloridi
Tereftalyylidikloridi
p-Fenyleenidikarbonyylidikloridi
Tereftaalihappodikloridi
0393 BROMIDIKLOORIMETAANI 75-27-4
Diklooribromimetaani
0434 1,1-DIKLOORI-1-NITROETAANI 594-72-9 2650
Etaani, 1,1-dikloori-1-nitro-
0450 2-DIMETYYLIAMINOETYYLIMETAKRYLAATTI 2867-47-2 2522
Dimetyyliamino-etyylimetakrylaatti
N,N-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti
Metakryylihappo, 2-(dimetyyliamino)etyyliesteri
0644 2-KLOORIPROPIONIHAPPO 598-78-7 2511
Propaanihappo, 2-kloori-
2-Klooripropaanihappo
alfa-Klooripropionihappo
0716 KALIUM 7440-09-7 2257
0717 NATRIUM 7440-23-5 1428
0897 HYDROKSILAMIINIHYDROSULFAATTI 10046-00-1 3077 n.o.s.
Hydroksyyliammoniumvetysulfaatti
Di(hydroksyyliamiini)sulfaatti
Hydroksyyliamiinisulfaatti (1:1)
Hydroksyyliamiinisulfaatti
0963 TRIKLOPYR-2-BUTOKSIETYYLIESTERI 64700-56-7
2-Butoksietyyli[(3,5,6-triklooripyridiini-2-yyli)oksi]
Triklopyr-butotyyli
Asetaattihappo, ((3,5,6-trikloori-2-pyridinyyli)oksi)-,2-butoksietyyliesteri
Triklopyr BEE Esteri
1100 TRIKLOPYR 55335-06-3
3,5,6-Trikloori-2-pyridyylioksiasetaattihappo
1129 DINATRIUMVETYFOSFAATTI 7558-79-4
Dinatriumortofosfaatti
Diemäsnatriumfosfaatti
1134 NATRIUMBISULFIITTI 38-40 % VESILIUOS 7631-90-5 2693
Natriumvetysulfiittiliuos
Natriummetabisulfiittiliuos
1138 NATRIUMTIOSULFAATTI 7772-98-7
Dinatriumtiosulfaatti
Tiorikkihappo, dinatriumsuola
Natriumhyposulfiitti
1255 AMMONIUMPERKLORAATTI 7790-98-9 1442
Perkloorihappo, ammoniumsuola
1260 FENYYLIASETAATTIHAPPO 103-82-2
Bentseeniasetaattihappo
Asetaattihappo, fenyyli-
Fenyylietaanihappo
2-Fenyyliasetaattihappo
1298 2',4' -DIMETYYLIASETOASETANILIDI 97-36-9
Butaaniamidi, N-(2,4,-dimetyylifenyyli)-3-okso
1-Asetoasetyyliamino-2,4-dimetyylibentseeni
N-Asetoasetyyli-2,4-ksilididi
1492 1-PROPAANITIOLI 107-03-9 2402
1-Merkaptopropaani
Propaani-1-tioli
n-Propyylimerkaptaani
1584 BENTSALKONIUMKLORIDI 63449-41-2 2928
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit
Alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi
Alkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kvartenäärinenammoniumkloridi
Ammoniumalkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kloridi
Ammoniumalkyylidimetyylibentsyylikloridi
1591 2,5-DINITROTOLUEENI 619-15-8 3454
2-Metyyli-1,4-dinitrobentseeni
2,5-DNT
Tolueeni, 2,5-dinitro-
1592 CESIUMHYDROKSIDI 21351-79-1 2682
Cesiumhydraatti
1607 BARIUMKROMAATTI 10294-40-3
Bariumkromaatti (VI)
Bariumkromaatti (1:1)
Kromihappo, bariumsuola 1:1
C.I. 77103
C.I. Pigmentti keltainen 31
1615 1-tert-BUTOKSI-2-PROPANOLI 57018-52-7 1993
Propyleeniglykoli-tert-butyylieetteri
1-Metyyli-2-tert-butoksietanoli
1-(1,1-Dimetyylietoksi)-2-propanoli
PGTBE
1616 1-(2-BUTOKSIPROPOKSI)-2-PROPANOLI 24083-03-2
Dipropyleeniglykolimonobutyylieetteri
Dipropyleeniglykolibutyylieetteri
DPGnBE
1-(2-Metyyli-2-butoksi-etoksi)-2-propanoli
1617 1-(1-METYYLI-2-BUTOKSI-ETOKSI)-2-PROPANOLI 29911-28-2
n-Butoksi-metyylietoksi-propanoli
n-Butoksi-propoksi-propanoli
DPGnBE
Dipropyleeniglykoli-n-butyylieetteri
1619 n-HEPTAANITIOLI 1639-09-4 3336
n-Heptyylitioli
n-Tioheptyylialkoholi
1-Merkaptoheptaani
Heptyylimerkaptaani
1620 1-NONANETIOLI 1455-21-6 3334
n-Nonyylimerkaptaani
n-Nonyylitioli
1-Merkaptononaani
1621 1-UNDEKAANITIOLI 5332-52-5
n-Undekyylimerkaptaani
Undekyylimerkaptaani
Undekaanitioli
1622 1-OKTADEKAANITIOLI 2885-00-9
Stearyylimerkaptaani
n-Oktadekyylimerkaptaani
1-Oktadekyylimerkaptaani
1-Merkapto-oktadekaani
n-Oktadekaanitioli
1623 2,2'-DITIODIBENTSOEHAPPO 119-80-2
2, 2'-Ditiobis(bentsoehappo)
Bentsoehappo, 2,2'-ditiobis-
Bis(2-karboksifenyyli)disulfidi
Difenyylidisulfidi-2,2'-dikarboksyylihappo
2,2'-Ditiosalisyylihappo
1634 KALSIUMFORMIAATTI 544-17-2
Kalsiumdiformiaatti
Muurahaishappo, kalsiumsuola
1636 METOKSIFLURAANI 76-38-0
2,2-Dikloori-1,1-difluorietyylimetyylieetteri
2,2-Dikloori-1,1-difluori-1-metoksietaani
Metofluraani
Pentraani
1637 N-METYLOLIAKRYLAMIDI 924-42-5
N-(Hydroksimetyyli)akryyliamidi
N-(Hydroksimetyyli)-2-propeeniamidi
Monometyloliakryyliamidi
N-Metanoliakryyliamidi
1638 KUPARIFTALOSYANIINI 147-14-8
29H,31H-Ftalosyaaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32-kupari
Kupari, (29H,31H-ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)-, (SP-4-1)-
Tetrabentso-5,10,15,20-diatsaporfyriiniftalosyaniini
C.I. Pigmentti sininen 15
1651 ISOBUTYYLINITRIITTI 542-56-3 1992
Typpihapoke, 2-metyylipropyyliesteri
Typpihapoke, isobutyyliesteri
1652 2-AMINO-4-KLOORIFENOLI 95-85-2 2673
p-Kloori-o-aminofenoli
2-Hydroksi-5-kloorianiliini
4-Kloori-2-aminofenoli
C.I. 76525
1654 NAFTEENIHAPOT 1338-24-5
Karboksyylihapot, -nafteeni-
Hapan petrolifraktio


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 9.8.2007 (25 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0065 NITROBENTSEENI 98-95-3 1662
0073 STYREENI 100-42-5 2055
Vinyylibentseeni
Fenyylietyleeni
Etenyylibentseeni
0102 BENTSALDEHYDI 100-52-7 1990
Bentsoealdehydi
Manteliöljy (synteettinen)
Bentseenikarbonaali
0187 2-NITROPROPAANI 79-46-9 2608
Isonitropropaani
Dimetyylinitrometaani
sek-Nitropropaani
2-NP
0196 NATRIUMBROMAATTI 7789-38-0 1494
Bromihapon natriumsuola
0209 ETIKKAHAPPOANHYDRIDI 108-24-7 1715
Etikkahapon anhydridi
Etikka-anhydridi
Asetyylioksidi
Asetanhydridi
0266 ETAANI 74-84-0 1035
0303 KUPARINAFTENAATTI 1338-02-9
Nafteenihappo, kuparisuola
Kuparinaftenaatit
0304 LYIJYNAFTENAATTI 61790-14-5
Nafteenihappo, lyijysuola
0387 BENTSETONIUMKLORIDI 121-54-0
N,N-Dimetyyli-N-(2-(2-(4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi)etoksi)etyyli)bentseenimetanaminiumkloridi
0403 BUTYYRIALDEHYDI 123-72-8 1129
Butanaali
Butyylialdehydi
0432 DIBORAANI 19287-45-7 1911
Boorietaani
Boorihydridi
Dibooriheksahydridi
0455 VANADIINITRIOKSIDI 1314-34-7 3285
Divanadiinitrioksidi
Vanadiiniseskvioksidi
Vanadiinioksidi
Vanadiini(III)oksidi
0539 FENYYLIASETAATTI 122-79-2
Etikkahapon fenyyliesteri
Asetyylifenoli
0547 KALIUMASETAATTI 127-08-2
Etikkahapon kaliumsuola
0565 NATRIUMASETAATTI 127-09-3
Etikkahapon natriumsuola
Natriumasetaatti (vedetön)
0593 TRIMETYYLIBORAATTI 121-43-7 2416
Metyyliboraatti
Trimetoksiboriini
Boorihappo, trimetyyliesteri
0624 GLYSEROLI 56-81-5
Glyseriini
1,2,3-Propaanitrioli
1,2,3-Trihydroksipropaani
0736 trans-beta-METYYLISTYREENI 873-66-5 2618
(E)-Propenyylibentseeni
trans-1-Fenyyli-1-propeeni
0770 PYROGALLUSHAPPO 87-66-1
Pyrogalloli
1,2,3-Trihydroksibentseeni
1,2,3-Bentseenitrioli
0864 DEMETONI-S 126-75-0 3018
O,O-Dietyyli S-2-etyylitioetyylifosforotioaatti
Demetontioli
0921 N-METHYYLIANILIINI 100-61-8 2294
N-Metyylibentseeniamiini
Monometyylianiliini
N-Metyylifenyyliamiini
0961 TRI-o-KRESYYLIFOSFAATTI 78-30-8 2574
Tri-o-tolyylifosfaatti
TOCP
Trikresyylifosfaatti
1201 STYREENIOKSIDI 96-09-3
(Epoksietyyli)bentseeni
1,2-Epoksietyylibentseeni
Styreeni-7,8-oksidi
Fenyylietyleenioksidi
Fenyylioksiraani
Styreeniepoksidi
Styryylioksidi
1312 MERIPIHKAHAPPOANHYDRIDI 108-30-5
Dihydro-2,5-furaanidioni
Butaanidihappoanhydridi
Tetrahydro-2,5-dioksofuraani