International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2010

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 17.12.2010 (31 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0964 TRIS(NONYYLIFENYYLI)FOSFIITTI 26523-78-4 3082
TNPP
1428 2-PENTANOLI (RASEEMINEN SEOS) 6032-29-7 1105
1-Metyyli-1-butanoli
sek-n-Amyylialkoholi
Metyylipropyylikarbinoli
3-Metyyli-2-butanoli
Pentan-2-oli
1664 3-KLOORI-1,2-PROPAANIDIOLI (RASEEMINEN SEOS) 96-24-2 2689
alfa-Kloorihydriini
Glyseroli-alfa-monokloorihydriini
3-Kloori-1,2-dihydroksipropaani
1667 DIFENYYLIEETTERIN OKTABROMIJOHDANNAINEN 32536-52-0
Oktabromidifenyylieetteri
1,1'-Oksibisoktabromibentseeni
Oktabromidifenyylioksidi
1689 BIS(PENTABROMIFENYYLI)EETTERI 1163-19-5
Dekabromidifenyylieetteri
Dekabromibifenyylioksidi
Dekabromifenoksibentseeni
DBDPE
1699 NEODEKAANIHAPPO 26896-20-8
2,2-Dimetyylioktaanihappo
2,2,3,5-Tetrametyyliheksaanihappo
2,4-Dimetyyli-2-isopropyylipentaanihappo
2,5-Dimetyyli-2-etyyliheksaanihappo
1700 KETOKONATSOLI 65277-42-1 2811
1701 PENTAERITRITOLITETRAKIS(3-(3,5-DI-TERT-BUTYYLI-4-HYDROKSIFENYYLI)PROPIONAATTI) 6683-19-8
Tetrakis(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksihydrokanelyylioksimetyyli)metaani
Hydrokanelihappo, 3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksi-, neopentaanitetrayyliesteri(8CI)
Tetrakis-(metyleeni-(3,5-di-(tert)-butyyli-4-hydrokaneli))metaani
1707 1-KLOORINAFTALEENI 90-13-1 3082
alfa-Kloorinaftaleeni
alfa-Naftyylikloridi
1708 2-KLOORINAFTALEENI 91-58-7 3077
beta-Kloorinaftaleeni
beta-Naftyylikloridi
1711 1,3-DIKLOORI-2-PROPANOLI 96-23-1 2750
alfa-Dikloorihydriini
sym-Glyserolidikloorihydriini
sym-Dikloori-isopropyylialkoholi
1,3-Dikloori-propan-2-oli
1713 BROMIKLORIDI 13863-41-7 2901
1715 RAUTADIKLORIDI 7758-94-3 3260
Rauta(II)kloridi
1716 LINALYYLIASETAATTI 115-95-7
3,7-Dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti
1,5-Dimetyyli-1-vinyyliheks-4-enyyliasetaatti
Etikkahappolinalooliesteri
Linalooliasetaatti
1718 TETRAETYLEENIPENTAMIINI 112-57-2 2320
3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini
1,11-Diamino-3,6,9-triatsaundekaani
Tetreeni
TEPA
1719 2-METYYLIBUT-3-EN-2-OLI 115-18-4 1993
3-Hydroksi-3-metyylibuteeni
2-Metyyli-3-buten-2-oli
Dimetyylivinyylimetanoli
1720 p-FENETIDIINI 156-43-4 2311
4-Etoksianiliini
Etyyli-p-aminofenoli
4-Etoksibentseeniamiini
4-Amino-1-etoksibentseeni
1721 IMIDATSOLI 288-32-4 3263
1,3-Diatsa-2,4-syklopentadieeni
1,3-Diatsoli
Glyoksaliini
Miatsoli
1722 1,3-PENTADIEENI 504-60-9 3295
Penta-1,3-dieeni
1-Metyylibutadieeni
Piperyleeni
1723 2-HYDROKSIETYYLIAKRYLAATTI 818-61-1 2927
2-Propeenihappo, 2-hydroksietyyliesteri
Etyleeniglykolimonoakrylaatti
Akryylihappohydroksietyyliesteri
1724 2-HYDROKSIETYYLIMETAKRYLAATTI 868-77-9
Etyleeniglykolimonometakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-metyyli-,2-hydroksietyyliesteri
HEMA
1725 SITRAALI 5392-40-5
2,6-Oktadienaali,3,7-dimetyyli-
3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienaali
Lemonaali
1727 2,4-DIKLOORITOLUEENI 95-73-8 3082
2,4-Dikloori-1-metyylibentseeni
Bentseeni, 2,4-dikloori-1-metyyli-
Tolueeni, 2,4-dikloori-
1728 2,6-DIKLOORITOLUEENI 118-69-4 3082
Bentseeni, 1,3-dikloori-2-metyyli-
Tolueeni, 2,6-dikloori-
1729 1,1-DIFLUORIETAANI 75-37-6 1030
Etaani, 1,1,-difluori-
Etyleenifluoridi
HFC-152a
Freoni 152a
1730 TRIETYYLIFOSFAATTI 78-40-0 3278
Etyylifosfaatti
Fosforihappo, trietyyliesteri
Trietoksifosfiinioksidi
TEP
1731 KALIUMMETYLAATTI 865-33-8 3206
Metanoli, kaliumsuola
Kaliummetanolaatti
Metoksikalium
Kaliummetoksidi
1733 2-BUTYYNI-1,4-DIOLI 110-65-6 2716
1,4-Butyynidioli
1,4-Dihydroksi-2-butyyni
But-2-yyni-1,4-dioli
2-Butyynidioli
1735 DEKEENI (ISOMEERIEN SEOS) 25339-53-1 1993
Dekeeni, isomeerit
Dekyleeni
Dekeenit
1742 HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI, ISOMEERIT 25584-83-2 2810
Propyleeniglykolimonoakrylaatti
1743 ISO-OKTYYLIAKRYLAATTI 29590-42-9 3082
2-Propeenihappo, iso-oktyyliesteri
Acryylihappo, iso-oktyyliesteri


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 17.12.2010 (45 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0030 o-KRESOLI 95-48-7 3455
2-Hydroksi-1-metyylibentseeni
2-Metyylifenoli
orto-Hydroksitolueeni
2-Kresoli
0031 p-KRESOLI 106-44-5 3455
4-Hydroksi-1-metyylibentseeni
4-Metyylifenoli
para-Hydroksitolueeni
4-Kresoli
0041 1,4-DIOKSAANI 123-91-1 1165
1,4-Dietyleenidioksidi
Dioksaani
para-Dioksaani
0068 OTSONI 10028-15-6
0071 KINOLIINI 91-22-5 2656
1-Bentsatseeni
Bentso(b)pyridiini
1-Atsanaftaleeni
Leukoliini
0080 1,1,2-TRIKLOORIETAANI 79-00-5
Vinyylitrikloridi
beta-Trikloorietaani
0087 ASETONI 67-64-1 1090
2-Propanoni
Dimetyyliketoni
Metyyliketoni
0097 AMINOKARBI 2032-59-9 2757
4-Dimetyyliamino-m-tolyyli-N-metyylikarbamaatti
4-Dimetyyliamiini-m-kresyylimetyylikarbamaatti
0098 AMITRATSI 33089-61-1
N-Metyylibis(2,4-ksylyyli-iminometyyli)amiini
N,N'-(Metyyli-iminodimetyyli-idyyni)bis-2,4-ksylidiini
N,N-bis(2,4-Ksylyyli-iminometyyli)metyyliamiini
0105 BENTSOTRIKLORIDI 98-07-7 2226
alfa,alfa,alfa-Triklooritolueeni
Trikloorifenyylimetaani
Fenyylikloroformi
(Trikloorimetyyli)bentseeni
0107 BROMI 7726-95-6 1744
0108 BROMOFORMI 75-25-2 2515
Tribromimetaani
Metyylitribromidi
0126 KLOORI 7782-50-5 1017
0133 KLOROPREENI 126-99-8 1991 (stabiloitu)
2-Kloori-1,3-butadieeni
2-Klooributadieeni
beta-Kloropreeni
0147 1,1-DIMETYYLIHYDRATSIINI 57-14-7 1163
Dimetyylihydratsiini
N,N-Dimetyylihydratsiini
UDMH
0148 DIMETYYLISULFAATTI 77-78-1 1595
Rikkihappodimetyyliesteri
Dimetyylimonosulfaatti
DMS
0199 TEMEFOSSI 3383-96-8 2783
O,O,O',O'-Tetrametyyli-O,O'-tiodi-p-pfenyleenibis(fosforitioaatti)
O,O'-(Tiodi-4,1-fenyleeni)bis(O,O-dimetyylifosforitioatti)
0259 N,N-DIMETYYLIASETAMIDI 127-19-5
Etikkahappo dimetyyliamidi
Dimetyyliasetamidi
0424 SYANAMIDI 420-04-2 2811
Karbamonitriili
Vetysyanamidi
Karbodi-imidi
Karbimidi
Syanogeeniamidi
Amidosyanogeeni
0444 DIETYYLIAMIINI 109-89-7 1154
N,N-Dietyyliamiini
N-Etyylietaaniamiini
Dietamiini
0499 ISOFORONIDI-ISOSYANAATTI 4098-71-9 2290
3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti
Isosyanaattihappo, metyleeni(3,5,5-trimetyyli-3, 1-sykloheksyleeni)esteri
IPDI
0535 1-PENTANOLI 71-41-0 1105
n-Amyylialkoholi
n-Butyylikarbinoli
n-Pentyylialkoholi
Pentan-1-oli
0536 3-PENTANOLI 584-02-1 1105
Dietyylikarbinoli
sek-n-Amyylialkoholi
Pentan-3-oli
0646 m-KRESOLI 108-39-4 2076
3-Kresoli
3-Metyylifenoli
3-Hydroksitolueeni
1-Hydroksi-3-metyylibentseeni
0753 EPN 2104-64-5 2783
Fosfonotiohappo, fenyyli-, O-etyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
O-Etyyli-o-4-nitrofenyylifenyylifosfonotioaatti
0771 NATRIUMMETYLAATTI 124-41-4 1431
Natriummetoksidi
Natriummetanolaatti
Metanoli, natriumsuola
Metoksinatrium
0899 2-HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI 999-61-1 2927
beta-Hydroksipropyyliakrylaatti
1,2-Propaanidioli-1-akrylaatti
Akryylihappo, 2-hydroksipropyyliesteri
Propyleeniglykolimonoakrylaatti
0913 LITIUMHYDROKSIDI 1310-65-2 2680
0914 LITIUMHYDROKSIDIMONOHYDRAATTI 1310-66-3
0924 MEVINFOSSI (ISOMEERIEN SEOS) 7786-34-7 3018
Metyyli-3-(dimetoksifosfiinoyylioksi)but-2-enoaatti
2-Metoksikarbonyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti
2-Metoksikarbonyyli
1-Metyylivinyylidimetyylifosfaatti
0937 FENOTIATSIINI 92-84-2
Dibentsotiatsiini
Tiodifenyyliamiini
Dibentso-1,4-tiatsiini
0960 o-TOLIDIINI 119-93-7
3,3'-Dimetyyli-(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diamiini
Bianisidiini
3,3'-Dimetyylibentsidiini
4,4'-Bi-o-toluidiini
0970 o-ANISIDIINI 90-04-0 2431
1-Amino-2-metoksibentseeni
2-Metoksianiliini
2-Aminoanisoli
2-Metoksibentseeniamiini
0971 p-ANISIDIINI 104-94-9 2431
1-Amino-4-metoksibentseeni
4-Metoksianiliini
4-Aminoanisoli
4-Metoksibentseeniamiini
1123 TRIETYLEENITETRAMIINI 112-24-3 2259
N,N'-Bis(2-aminoetyyli)-1,2-etaanidiamiini
3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini
3,6-Diatsaoktaani-1,8-diamiini
Trientiini
TETA
1168 2,3-BUTAANIDIONI 431-03-8 2346
Diasetyyli
Dimetyyliglyoksaali
Dimetyylidiketoni
2,3-Diketobutaani
Butaanidioni
1200 NATRIUMSULFIITTI 7757-83-7
Rikkihappo, dinatriumsuola
Dinatriumsulfiitti
1288 n-HEKSYYLIAKRYLAATTI 2499-95-8 3082
Akryylihappo, heksyyliesteri
2-Propeenihappo, heksyyliesteri
Heksyyli-2-propenoaatti
1291 2-(2-(2-METOKSIETOKSI)ETOKSI)ETANOLI 112-35-6
Trietyleeniglykolimonometyylieetteri
Metoksitriglykoli
TGME
1292 DIOKTYYLIADIPAATTI 103-23-1 3082
Bis(2-etyyliheksyyli)adipaatti
Di-(2-etyyliheksyyli)adipaatti
Adipiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri
Bis(2-etyyliheksyyli)heksaanidioaatti
1294 3-METYYLI-2-BUTENAALI 107-86-8 1989
3,3-Dimetyyliakroleiini
3-Metyylikrotonaldehydi
Senesialdehydi
1295 ANTRANIILIHAPPO 118-92-3
2-Aminobentsoehappo
Karboksianiliini
1-Amino-2-karboksibentseeni
1330 PARASETAMOLI 103-90-2
Asetaminofeeni
4-Hydroksiasetanilidi
p-Asetyyliaminofenoli
N-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi
1341 3-KLOORI-2-METYYLI-1-PROPEENI 563-47-3 2554
Metallyylikloridi
Metyyliallyylikloridi
gamma-Kloori-isobutyleeni
1477 1-DEKEENI 872-05-9 1993
Dekyleeni
alfa-Dekeeni
n-1-Dekeeni