International Chemical Safety Cards (ICSCs)

Kansainväliset kemikaalikortit

Uudet ja päivitetyt kemikaalikortit vuonna 2011

Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 24.2.2011 (6 korttia)
1756 KLOORIFASINONI 3691-35-8 2761
2-(2-(4-Kloorifenyyli)fenyyliasetyyli)indaani-1,3-dioni
2-[(4-Kloorifenyyli)fenyyliasetyyli]-1H-indeeni-1,3(2H)-dioni
1759 HYDROKSI-2-NAFTOEHAPPO 92-70-6
3-Hydroksi-2-naftaleenikarbosyylihappo
3-Hydroksi-2-naftoehappo
beta-Hydroksinaftoehappo
1760 3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLI 556-82-1 1987
2-Buten-1-oli, 3-metyyli-
3,3-Dimetyyliallyylialkoholi
Prenyylialkoholi
Prenoli
1761 1,3-DIKLOORI-2-BUTEENI 926-57-8 1993
2-Buteeni,1,3-dikloori-
1,3-Diklooributyleeni
1,3-DCB
1762 p-TOLUEENISULFONYYLIKLORIDI 98-59-9
Tosyylikloridi
4-Tolueenisulfonyylikloridi
4-Metyylibentseenisulfonyylikloridi
1763 1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENI 611-19-8 2235
2-Klooribentsyylykloridi
alfa-2-Diklooritolueeni
Bentseeni, 1-kloori-2-(kloorimetyyli)-


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 24.2.2011 (29 korttia)
0013 ARSEENI 7440-38-2 1558
0314 ETYYLIKARBAMAATTI 51-79-6
Karbamiinihapon etyyliesteri
Etyyliuretaani
Uretaani
0322 PROPYLEENI-IMIINI 75-55-8 1921 (inhiboitu)
2-Metyyliatsiridiini
Metyylietyleeni-imiini
0357 KALIUMHYDROKSIDI 1310-58-3 1813
Kaustinen kali
Kaliumhydraatti
Kalilipeä
0360 NATRIUMHYDROKSIDI 1310-73-2 1823
Kaustinen sooda
Natriumhydraatti
Lipeä
0363 ETIKKAHAPPO 64-19-7 2789
Jääetikkahappo
Etaanihappo
Etikka
Metaanikarboksyylihappo
0384 BENTONIITTI 1302-78-9
0389 BENTSOFENONI 119-61-9
Difenyyliketoni
Bentsoyylibentseeni
Fenyyliketoni
Difenyylimetanoni
0402 BUTYYLIFORMIAATTI 592-84-7 1128
n-Butyyliformiaatti
Muurahaishapon butyyliesteri
0438 2,4-DIKLOORIFENOLI 120-83-2 2020
2,4-DCP
2,4-Dikloorihydroksibentseeni
1-Hydroksi-2,4-diklooribentseeni
0439 2,5-DIKLOORIFENOLI 583-78-8 2020
1-Hydroksi-2,5-diklooribentseeni
2,5-Dikloorihydroksibentseeni
0440 3,5-DIKLOORIFENOLI 591-35-5 2020
1-Hydroksi-3,5-diklooribentseeni
3,5-Dikloorihydroksibentseeni
0471 NOKIMUSTA 1333-86-4 ks. Huomautukset
0481 3,3'-DIKLOORIBENTSIDIINI 91-94-1
3,3'-Diklooribifenyyli-4,4'-yleenidiamiini
4,4'-Diamino-3,3'-diklooribifenyyli
0504 MAGNESIUMOKSIDI 1309-48-4
Poltettu brusiitti
Poltettu magnesia
Magnesia
0588 2,3,4-TRIKLOORIFENOLI 15950-66-0 2020
Fenoli, 2,3,4-trikloori-
1-Hydroksi-2,3,4-triklooribentseeni
0589 2,3,5-TRIKLOORIFENOLI 933-78-8 2020
Fenoli, 2,3,5-trikloori-
1-Hydroksi-2,3,5-triklooribentseeni
0590 2,3,6-TRIKLOORIFENOLI 933-75-5 2020
Fenoli, 2,3,6-trikloori-
1-Hydroksi-2,3,6-triklooribentseeni
0623 ETYYLIFORMIAATTI 109-94-4 1190
Muurahaishappo, etyyliesteri
Muurahaishappoeetteri
0664 METYYLIFORMIAATTI 107-31-3 1243
Muurahaishappometyyliesteri
Metyylimetanoaatti
0765 KALSIUMARSENAATTI 7778-44-1 1573
Trikalsiumarsenaatti
Kalsium-orto-arsenaatti
0808 KVARTSI 14808-60-7
Kiteinen piidioksidi, kvartsi
Piianhydridi
0847 HAFNIUM-JAUHE 7440-58-6 2545
0879 2,4,5-TRIKLOORIFENOLI 95-95-4 2020
2,4,5-TCP
1-Hydroksi-2,4,5-triklooribentseeni
0969 MAGNESIUMKARBONAATTI 546-93-0
0977 SYKLOPENTADIEENIMANGAANITRIKARBONYYLI 12079-65-1 3466
Mangaanisyklopentadieenitrikarbonyyli
MCT
1122 2,4,6-TRIKLOORIFENOLI 88-06-2 2020
2,4,6-TCP
1209 MAGNESIUMARSENAATTI 10103-50-1 1622
Trimagnesiumarsenaatti
Magnesium-o-arsenaatti
1326 VETYJODIDI 10034-85-2 2197
Jodivetyhappo, vedetön
Jodivety, vedetön


Alla listatut UUDET kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 3.2.2011 (15 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
1383 PENTAERYTRITOLI 115-77-5
2,2-bis(Hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli
Tetrametylolimetaani
THME
PETP
1706 ETYYLI-tert-BUTYYLIEETTERI 637-92-3 1179
ETBE
2-Etoksi-2-metyylipropaani
Etyyli-1,1-dimetyylietyylieetteri
1734 KALSIUMSULFAATTIDIHYDRAATTI 10101-41-4
Rikkihappo, kalsiumsuola, dihydraatti
1736 KALSIUMGLUKONAATTI 299-28-5
D-glukonihappo, kalsiumsuola (2:1)
Kalsium D-glukonaatti
1737 NATRIUMGLUKONAATTI 527-07-1
D-glukonihappo, mononatriumsuola
Natrium D-glukonaatti
1738 GLUKONIHAPPO 526-95-4
D-glukonihappo
2,3,4,5,6-Pentahydroksiheksaanihappo
1740 VANILLIINI 121-33-5
4-Hydroksi-3-metoksibentsaldehydi
2-Metoksi-4-formyylifenoli
1741 epsilon-KAPROLAKTONI 502-44-3
Heksan-6-olidi
1,6-Heksanolidi
1745 1,3-DIMETYYIUREA 96-31-1
N,N'-Dimetyyliurea
sym-Dimetyyliurea
1746 2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLI 115-19-5 1987
2-Metyyli-3-butyyn-2-oli
Etynyylidimetyylikarbinoli
1748 3-METYYLIBUTANAALI 590-86-3 2058
Isovaleraldehydi
Isopentaldehydi
Isopentanaali
1749 TETRAETYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI 23783-42-8
3,6,9,12-Tetraoksotridekanoli
3,6,9,12-Tetraoksatridekan-1-oli
Metoksitetraetyleeniglykoli
1750 TETRAETYLEENIGLYKOLIBUTYYLIEETTERI 1559-34-8
3,6,9,12-Tetraoksaheksadekan-1-oli
Butoksitetraetyleeniglykoli
1751 TRIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI 25498-49-1
[2-(2-Metoksimetyylietoksi)metyylietoksi]propanoli
O-Metyylitripropyleeniglykoli
1752 DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIASETAATTI 88917-22-0
Propanoli, (2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti


Alla listatut PÄIVITETYT kemikaalikortit on lisätty tietokantaan 3.2.2011 (29 korttia)
ICSC-numero Kemikaalin nimi CAS-numero YK-numero
0053 LINDAANI 58-89-9 2761
gamma-1,2,3,4,5,6-Heksakoorisykloheksaani
gamma-BHC
gamma-HCH
0054 MCPA 94-74-6 3077
4-Kloori-2-metyylifenoksietikkahappo
4-Kloori-o-tolyylioksietikkahappo
2-Metyyli-4-kloorifenoksietikkahappo
0072 SELEENI 7782-49-2 2658
0099 ATRATSIINI 1912-24-9
2-Kloori-4-etyyliamiini-6-isopropyyliamiini-1,3,5-triatsiini
6-Kloori-N-etyyli-N'-(1-metyylietyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini
2-Kloori-4-etyyliamino-6-isopropyyliamino-s-triatsiini
0109 METYYLIBROMIDI 74-83-9 1062
Bromimetaani
Monobromimetaani
0118 KAPROLAKTAAMI 105-60-2
Heksahydro-2H-atsepin-2-oni
epsilon-Kaprolaktaami
0119 KAPTAFOLI 2425-06-1
N-(1,1,2,2-Tetrakloorietyylitio)sykloheks-4-eeni-1,2-dikarboksi-imidi
3a,4,7,7a-Tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloorietaanisulfenyyli)ftaali-imidi
0120 KAPTAANI 133-06-2 2588
1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyylitio)ftaali-imidi
3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-((trikloorimetyyli)tio)-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni
0124 KLORDIMEFORMI 6164-98-3 2588
Klorfenamidiini
N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiini
N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidi
0125 KLORDIMEFORMIHYDROKLORIDI 19750-95-9
N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiinimonohydrokloridi
N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidihydrokloridi
0134 KLOROTALONIILI 1897-45-6 2588
Tetrakloori-isoftaalinitriili
2,4,5,6-Tetakloori-1,3-bentseenidikarbonitriili
2,4,5,6-Tetrakloori-3-syanobentsonitriili
0192 PROPYLEENIOKSIDI 75-56-9 1280
1,2-Epoksipropaani
Metyylioksiraani
Metyylietyleenioksidi
Propeenioksidi
0224 BENTSIDIINI 92-87-5 1885
(1,1'-Bifenyyli)-4,4'-diamiini
4,4'-Diaminobifenyyli
p-Diaminodifenyyli
Bifenyyli-4,4'-yleenidiamiini
0238 KLOORIMETYYLIMETYYLIEETTERI 107-30-2 1239
Klooridimetyylieetteri
Dimetyylikloorieetteri
Kloorimetoksimetaani
0281 HYDRATSIINI 302-01-2 2029
Diamidi
Diamiini
Typpihydridi
(vedetön)
0341 o-TOLUIDIINI 95-53-4 1708
1-Amino-2-metyylibentseeni
2-Aminotolueeni
o-Metyylianiliini
0342 m-TOLUIDIINI 108-44-1 1708
3-Aminotolueeni
m-Metyylianiliini
1-Amino-3-metyylibentseeni
0343 p-TOLUIDIINI 106-49-0 3451
4-Aminotolueeni
p-Metyylianiliini
1-Amino-4-metyylibentseeni
0487 HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI (ISOMEERIEN SEOS) 608-73-1 2761
1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani (isomeerien seos)
BHC/HCH (isomeerien seos)
1,2,3,4,5,6-Bentseeniheksakloridi (isomeerien seos)
0529 OKSAALIHAPPO 144-62-7 3261
Etaanidihappo
0707 OKSAALIHAPPODIHYDRAATTI 6153-56-6 3261
Etaanidihappodihydraatti
0795 alfa-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI 319-84-6 2761
alfa-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani
alfa-Bentseeniheksakloridi (alfa-BHC)
alfa-Heksakloraani
0796 beta-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI 319-85-7 2761
1-alfa,2-beta,3-alfa,4-beta,5-alfa,6-beta-Heksakloorisykloheksaani
beta-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani
beta-Bentseeniheksakloridi (beta-BHC)
0823 ALLYYLIAMIINI 107-11-9 2334
3-Aminopropeeni
2-Propenyyliamiini
2-Propeeni-1-amiini
0866 DIALLYYLIAMIINI 124-02-7 2359
Di-2-propenyyliamiini
N-2-Propenyyli-2-propen-1-amiini
0941 PROPYYLIAMIINI 107-10-8 1277
n-Propyyliamiini
1-Aminopropaani
Propanamiini
1018 n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI 97-88-1 2227
2-Metyylibutyyliakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-metyyli-, butyyliesteri
Butyyli-2-metakrylaatti
Metakryylihappo, butyyliesteri
1215 KIPSI (MINERAALI) 13397-24-5
Kalsiumsulfaattidihydraatti
1589 KALSIUMSULFAATTI (VEDETÖN) 7778-18-9
Rikkihappo, kalsiumsuola (1:1)