PARATIONI ICSC: 0006
Huhtikuu 2004

O,O-Dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)fosforitioaatti
Fosforitiohappo, O,O-dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
Etyyliparationi
CAS # 56-38-2 (C2H5O)2PSOC6H4NO2
RTECS # TF4550000 Molekyylimassa: 291.3
YK # 3018
Indeksi # 015-034-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä.
EI avotulta.
Vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys. Hikoilu. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Päänsärky. Kouristuksia. Ripuli. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Oksentelu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Käsittele jäljelle jäävä neste emäksisellä aineella. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 24-26/28-48/25-50/53
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT6-I
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PARATIONI ICSC: 0006
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEANKELTAINEN - RUSKEA (TEKNINEN TUOTE) NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 200°C:n, jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen hiilimonoksidia, typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (hengittyvä fraktio, höyry, aerosoli): 0.05 mg/m³; (A4); (BEI); (iho); (ACGIH 2004).
MAK (hengittyvä fraktio): 0.1 mg/m³; (H); hetkellisyysluokka: II (8); raskausvaarallisuusryhmä: D; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi, nieltynä ja silmien kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin, hengitysvajeeseen ja lihasheikkouteen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 375°C
Sulamislämpötila: 6°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.26
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.002
Leimahduslämpötila: 120°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 6.8 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 15 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 84 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.4-3.3 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)