ALLYYLIKLORIDI ICSC: 0010
Lokakuu 2004

3-Kloori-1-propeeni
3-Klooripropyleeni
Klooriallyleeni
CAS # 107-05-1 C3H5Cl / CH2=CHCH2Cl
RTECS # UC7350000 Molekyylimassa: 76.5
YK # 1100
Indeksi # 602-029-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, kalvovaahtoa, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara yhteensopimattomien aineiden kanssa: ks. Kemialliset vaarat.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Kokoa vuotanut neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N
R: 11-20/21/22-36/37/38-40-48/20-68-50
S: (2-)-16-25-26-36/37-46-61
Huomautus: [D]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S1100
NFPA-vaararuudukko: H3; F3; R1;
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ALLYYLIKLORIDI ICSC: 0010
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine polymeroituu happojen, kuumuuden ja peroksidien vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC0163). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja metallijauheiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi veden kanssa muodostaen kloorivetyhappoa. Syövyttää muovia, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV :1 ppm (TWA); 2 ppm (STEL); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2004).
HTP: 1 ppm; 3.2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
HTP: 3 ppm; 9.5 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK :imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Suurien höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ääreishermostossa, verenkiertoelimissä, munuaisissa, maksassa, johtaen munuaisten toimintavajeeseen, maksan toimintavajeeseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 45°C
Sulamislämpötila: -135°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.36
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 39.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduslämpötila: -32°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 390°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.9-11.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.1
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 450 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2066 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 19.8 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)