ARSEENI ICSC: 0013
Toukokuu 2010

CAS # 7440-38-2 As
RTECS # Atomimassa: 74.9
YK # 1558
Indeksi # 033-001-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin vahvojen hapettimien kanssa. EI kosketusta kuumien pintojen kanssa.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara: ks. Kemialliset vaarat.
EI kosketusta yhteensopimattomien aineiden kanssa: ks. Kemialliset vaarat.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet (ks. Nieleminen).
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23/25-50/53
S: (1/2-)-20/21-28-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista, hapoista, halogeeneista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ARSEENI ICSC: 0013
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAURAS, HARMAA, METALLISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja halogeenien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi pelkistävien aineiden kanssa muodostaen myrkyllisiä ja palavia arseenikaasuja (ks. ICSC 0222).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,01 mg/m³ (TWA) A1 (varmistettu ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI) (ACGIH 2010).
HTP: 0,01 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ruoansulatuskanavassa, johtaen vakavaan mahalaukun ja suoliston tulehdukseen, nestehukkaan ja elektrolyyttien vähyyteen, sydämen toimintahäiriöihin, sokkiin ja kouristuksiin. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia limakalvoilla, ihossa, ääreishermostossa, maksassa ja luuytimessä, johtaen pigmenttihäiriöihin, ihon sarveiskalvon liikakasvuun, nenän väliseinän perforaatioon, ääreishermosairauteen, anemiaan, maksan toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: 613°C
Tiheys: 5.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 180°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l (STM Asetus 1213/2012). Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa tapahtuu altistumista arseenille, ts. virtsan arseenipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 30 nmol/l (Työterveyslaitos 2010).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 763 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 30,5-40,5 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 1,85 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)