KADMIUM ICSC: 0020
Huhtikuu 2005

CAS # 7440-43-9 Cd
RTECS # EU9800000 Atomimassa: 112.4
YK # 2570
Indeksi # 048-002-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää jauheena ja pyroforisessa muodossa itsestään syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin kuumuuden tai happojen kanssa.
Kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta, EI muita aineita.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Kuiva. Säilytetään tehottomassa kaasussa. Erillään syttymislähteistä, hapettimista, hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KADMIUM ICSC: 0020
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
PEHMEITÄ, SINISIÄ-VALKOISIA METALLIKOKKAREITA TAI HARMAATA JAUHETTA. TAOTTAVAA. MUUTTUU HAURAITA VAIKUTUKSESTA 80°C:SSA JA TUMMUU KOSTEAN ILMAN VAIKUTUKSESTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi happojen kanssa muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Pöly reagoi hapettimien, vetyatsidin, sinkin, seleenin ja telluriumin kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,01 mg/m³; (TWA); A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI); (ACGIH 2010).
HTP: 0,02 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK: (hengittyvä jae) imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Huuru ärsyttää hengitysteitä. Huurun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille voi vahingoittaa keuhkoja. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, johtaen munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 765°C
Sulamislämpötila: 321°C
Tiheys: 8.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 250°C (kadmiummetallipöly)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden, vaahdon, hiilidioksidin ja halonien kanssa. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Kadmiumista on olemassa myös pyroforinen muoto (Indeksinum. 048-011-00-X), jolla on lisäksi EU-luokitus: varoitusmerkki F, R-lauseke 17, S-lausekkeet 7/8 ja 43. YK-numerot ja pakkausryhmät voivat vaihdella aineen fysikaalisien ominaisuuksien mukaan.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 40 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 mol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat) (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2330 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 8 mg/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, nitriilikumi.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,004-11,2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0,005 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)