HIILIDIOKSIDI ICSC: 0021
Lokakuu 2006

Hiilihappokaasu
Hiilianhydridi
(kaasupullo)
CAS # 124-38-9 CO2
RTECS # FF6400000 Molekyylimassa: 44.0
YK # 1013
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Säiliöt voivat räjähtää palon kuumuudessa!

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Kohonnut verenpaine. Sydämen tiheälyöntisyys. Tukehtuminen. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.
Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.
PALELTUMAAN: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.
Naamiomalliset suojalasit tai kasvojensuojain.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuleta. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20S1013 tai 20G2A
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HIILIDIOKSIDI ICSC: 0021
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, VÄRITÖN, PURISTETTU, NESTEYTETTY, KAASU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. Kaasun suuri virtausnopeus voi synnyttää staattista sähköä, joka voi sytyttää läsnänolevia räjähtäviä seoksia. Vapaasti virtaava nestemäinen hiilidioksidi kondensoituu muodostaen erittäin kylmää ja kuivaa jäätä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 2000°C, jolloin muodostuu myrkyllistä hiilimonoksidia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5000 ppm (TWA); 30000 ppm (STEL); (ACGIH 2006).
HTP: 5000 ppm; 9100 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 5000 ppm; 9000 mg/m³ (8 h) (kattoarvo, räj. ja louh. työt) (Suomi 2005).
MAK: 5000 ppm, 9100 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(2) (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa tämä neste höyrystyy hyvin nopeasti aiheuttaen ilman kyllästymisen, mistä seuraa tukehtumisvaara suljetuissa tiloissa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Suurten kaasupitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa tajuttomuuden. Tukahduttava aine.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia aineenvaihduntaan.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: -79°C
Liukoisuus veteen, ml/100 ml 20°C:ssa: 88
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 5720
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.83
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Hiilidioksidia poistuu monessa käymisprosessissa (viini, olut, jne.) ja on savukaasujen pääkömponentti. Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. Muita kuljetukseen luokiteltuja YK numeroita ovat: YK 1845 hilidioksidi, kuiva jää; YK 2187 hiilidioksidi, jäähdytetty neste.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)