HIILIMONOKSIDI ICSC: 0023
Huhtikuu 2007

Häkä
Hiilioksidi
(kaasupullo)
CAS # 630-08-0 CO
RTECS # FG3500000 Molekyylimassa: 28.0
YK # 1016
Indeksi # 006-001-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Sulje vuoto; jos se on mahdotonta eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa; muussa tapauksessa käytä sammutusaineena hiilidioksidia, vesisumua tai jauhetta.
RÄJÄHDYS Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Päänsärky. Sekavuus. Huimaus. Pahoinvointi. Heikkous. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. (Ks. Huomautukset.)
Iho


Silmät


Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuleta.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T
R: 61-12-23-48/23
S: 53-45
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 2.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20S1016 tai 20G1TF
NFPA-vaararuudukko: H3; F4; R0
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HIILIMONOKSIDI ICSC: 0023
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, MAUTON, VÄRITÖN, PURISTETTU KAASU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Kaasu läpäisee helposti seinä- ja kattorakenteet.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi reagoida kiivaasti hapen, asetyleenin, kloorin, fluorin ja typpioksidin kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 25 ppm (TWA) (BEI); (ACGIH 2008).
HTP: 30 ppm, 35 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
HTP: 75 ppm, 87 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
HTP: 50 ppm, 55 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo; räjäytys- ja louhintatyöt) (Suomi 2007).
HTP: 75 ppm, 85 mg/m³ (15 min) (sitova raja-arvo; räjäytys- ja louhintatyöt) (Suomi 2007).
MAK: 30 ppm, 35 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(1); raskausvaarallisuusryhmä: B; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen karboksihemoglobiinin muodostumiseen ja sydämen toimintahäiriöihin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia verenkiertoelimissä ja keskushermostossa. Aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -191°C
Sulamislämpötila: -205°C
Liukoisuus veteen, ml/100 ml 20°C:ssa: 2.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.97
Leimahduslämpötila: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 605°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 12.5-74.2
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Hiilimonoksidia muodostuu mm. hiilen, öljyn ja puun epätäydellisen palamisen seurauksena. Ajoneuvojen pakokaasut ja tupakan savu sisältävät yhdistettä. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: hemoglobiinin häkähemoglobiini 0.050 (=5.0%). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan häkää voidaan pitää vaarallisena raskaanaolevalle tai sikiölle. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 0.02 (Työterveyslaitos 2008).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1807 ppm.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)