SYKLOHEKSAANITIOLI ICSC: 0032
Huhtikuu 2004

Sykloheksyylimerkaptaani
CAS # 1569-69-3 C6H11SH
RTECS # GV7525000 Molekyylimassa: 116.2
YK # 3054
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 43°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 43°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Uneliaisuus. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GFI-II
NFPA-vaararuudukko: H; F2; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään pelkistävistä aineista, metalleista ja voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SYKLOHEKSAANITIOLI ICSC: 0032
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen rikkidioksidia (ks. ICSC 0074). Reagoi voimakkaiden hapettimien, pelkistävien aineiden ja metallien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Altistuminen voi johtaa tajunnantason laskuun.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 158°C
Sulamislämpötila: -118°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.04
Leimahduslämpötila: 43°C c.c.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen itsesyttymislämpötilasta ei ole tietoa. Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on < 61°C.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)