DDT ICSC: 0034
Huhtikuu 2004

Diklooridifenyylitrikloorietaani
1,1,1-Trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani
2,2-bis(p-Kloorifenyyli)-1,1,1-trikloorietaani
1,1'-(2,2,2-Trikloorietyylideeni)bis(4-klooribentseeni)
p,p'-DDT
CAS # 50-29-3 C14H9Cl5
RTECS # KJ3325000 Molekyylimassa: 354.5
YK # 2761
Indeksi # 602-045-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Tremors. Ripuli. Huimaus. Päänsärky. Oksentelu. Tunnottomuus. Tuntoharhoja. Ylikiihottuneisuus. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin ei-metallisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 25-40-48/25-50/53
S: (1/2-)-22-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään raudasta, alumiinista ja sen suoloista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Katso Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DDT ICSC: 0034
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA. TEKNISET TUOTTEET OVAT VAHAMAISIA, KIINTEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi alumiinin ja raudan kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 mg/m³ (TWA) (A3) (ACGIH 2004).
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2002).
HTP: 3 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2002).
MAK: 1 mg/m³ (H) hetkellisyysluokka: II(8) (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 260°C
Sulamislämpötila: 109°C
Tiheys: 1.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: huono
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.36
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti ravintoketjussa, esimerkiksi maitoon ja vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Katso kansallinen lainsäädäntö. Agritan, Azotox, Anofex, Ixodex, Gesapon, Gesarex, Gesarol, Guesapon, Clofenotane, Zeidane, Dicophane ja Neocid ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 87 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 250 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 300 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.007-0.54 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.4-1 ug/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)