DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI ICSC: 0039
Huhtikuu 2004

2-(2-Etoksietoksi)etanoli
3,6-Dioksa-1-oktanoli
DEGEE
CAS # 111-90-0 C6H14O3 / CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
RTECS # KK8750000 Molekyylimassa: 134.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 96°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 96°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI ICSC: 0039
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HYGROSKOOPPINEN, VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: 50 mg/m³; (hengittyvä jae) hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2010).
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 196-202°C
Sulamislämpötila: -76°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.99
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 96°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 204°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.15 (arvioitu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Poly-solv DE, Dowanal DE, Dioxitol, Carbitol, Carbitol cellosolve ja Transcutol ovat kaupallisia nimiä. Lisäksi katso myös ICSC 0040 Dietyleeniglykolimonometyylieetteri. Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-(2-etoksietoksi)etikkahappo 120 mmol/mol kreatiniinia. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 12 mmol/mol kreatiniinia, joka vastaa 10 % tavallisista ohjearvoista (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 6000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4200 ul/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5240 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 26,5 g/l.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)