DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI ICSC: 0040
Huhtikuu 2004

2-(2-Metoksietoksi)etanoli
DEGME
CAS # 111-77-3 C5H12O3 / CH3O(CH2)2O(CH2)2OH
RTECS # KL6125000 Molekyylimassa: 120.2
YK #
Indeksi # 603-107-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 93°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 93°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 63
S: (2-)-36/37
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI ICSC: 0040
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP: 10 ppm; 50 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 193°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 30
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.001
Leimahduslämpötila: 93°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 215°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.6-18.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.14/-0.93 (laskettu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Methyl carbitol, Poly-Solv DM, Methyl Digol ja Dowanol DM ovat kaupallisia nimiä. Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, fluorikumi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-(2-metoksietoksi)etikkahappo 50 mmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua 2-metoksietoksietanolille, ts. virtsan metoksietoksietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 mmol/mol kreatiniinia (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4 ml/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2500 ml/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 7500 mg/l.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)