ETANOLI (VEDETÖN) ICSC: 0044
Lokakuu 2000

Etyylialkoholi
CAS # 64-17-5 CH3CH2OH / C2H6O
RTECS # KQ6300000 Molekyylimassa: 46.1
YK # 1170
Indeksi # 603-002-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin vahvojen hapettimien kanssa.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Väsymys. Uneliaisuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu. Polttava tunne.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Päänsärky. Sekavuus. Huimaus. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F
R: 11
S: (2-)-7-16
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S1170
NFPA-vaararuudukko: H0; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETANOLI (VEDETÖN) ICSC: 0044
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi hitaasti kalsiumhypokloriitin, hopeaoksidin ja ammoniakin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kuten typpihapon, hopeanitraatin, elohopeanitraatin ja magnesiumperkloraatin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1000 ppm (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2005).
HTP: 1000 ppm; 1900 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 1300 ppm; 2500 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK :500 ppm, 960 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(2); syöpävaarallisuusluokka: 5; sukusolumutageenisuusryhmä: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ylemmissä hengitysteissä ja keskushermostossa, johtaen ärsytykseen, päänsärkyyn, väsymyksen ja keskittymiskyvyn puutteeseen. Ks. huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 79°C
Sulamislämpötila: -117°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 5.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduslämpötila: 13°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 363°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 3.3-19
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.32
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Etanolin käyttö raskauden aikana voi vahingoittaa lasta. Pitkäaikainen etanolin käyttö voi aiheuttaa maksakirroosin. Leimahduspiste 50% vesiluokselle on 24°C.
Kortti on osittain päivitetty huhtikuussa 2005. Katso osio Työhygieeniset raja-arvot.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7060 mg/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)