LINDAANI ICSC: 0053
Marraskuu 2009

gamma-1,2,3,4,5,6-Heksakoorisykloheksaani
gamma-BHC
gamma-HCH
CAS # 58-89-9 C6H6Cl6
RTECS # GV4900000 Molekyylimassa: 290.8
YK # 2761
Indeksi # 602-043-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Lisäksi (ks. Nieleminen).
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Päänsärky. Huimaus. Vapina. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä (EI kouristelevalle potilaalle).. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite, suojakäsineet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine (ei metallisiin), suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 20/21-25-48/22-64-50/53
S: (1/2-)-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään emäksistä, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta..
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
LINDAANI ICSC: 0053
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumien pintojen tai avotulen vaikutuksesta aine hajoaa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorikaasua, kloorivetyä ja fosgeenia (Ks. ICSC 0007, 0126 ja 0163). Reagoi emästen kanssa muodostaen triklooribentseeniä, ja metallijauheiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 mg/m³ (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2010).
HTP: 0,1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK: 0.1 mg/m³ (hengittyvä jae); hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C; (BAT); (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kouristuksiin. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, luuytimessä ja maksassa. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 323°C
Sulamislämpötila: 113°C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.0007 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.0012
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.61- 3.72
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin ja merikala- ja äyriäisruokiin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. Katso myös ICSC 0487 heksakloorisykloheksaani (isomeerien seos), 0795 alfa-heksakloorisykloheksaani, 0796 beta-heksakloorisykloheksaani.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 88 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 900-1000 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.044-8 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0.1-8 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)