MCPA ICSC: 0054
Marraskuu 2009

4-Kloori-2-metyylifenoksietikkahappo
4-Kloori-o-tolyylioksietikkahappo
2-Metyyli-4-kloorifenoksietikkahappo
CAS # 94-74-6 C9H9ClO3
RTECS # AG1575000 Molekyylimassa: 200.6
YK # 3077
Indeksi # 607-051-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Syövytysvammoja. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Pahoinvointi. Ripuli. Tajuttomuus. Oksentelu. Heikkous. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-38-41-50/53
S: (2-)-26-37-39-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
MCPA ICSC: 0054
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorivetyä. Aine on heikko happo. Syövyttää monia metalleja veden läsnäollessa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Aine syövyttää silmiä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, ja sydämessä, jos nieltynä suuria määriä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 113-119°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
MCPA kuuluu kloorifenoksi-herbisideihin, jotka ryhmänä on luokiteltu mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttaviksi. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi, kloropreenikumi.
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 700 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1,37 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 25-59 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)