ELOHOPEA ICSC: 0056
Huhtikuu 2004

Nestemäinen elohopea
CAS # 7439-97-6 Hg
RTECS # OV4550000 Atomimassa: 200.6
YK # 2809
Indeksi # 080-001-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Vatsakipu. Yskä. Ripuli. Hengenahdistus. Oksentelu. Kuume tai kohonnut ruuminlämpö.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue, jos vuoto on suuri! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuleta. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin mahdollisimman tarkasti. EI saa huuhdella viemäriin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
Erityismateriaali. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23-33-50/53
S: (1/2-)-7-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GC9-II+III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ELOHOPEA ICSC: 0056
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, RASKAS JA LIIKKUVA ,HOPEAMAINEN, NESTEMÄINEN METALLI.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi kiivaasti ammoniakin ja halogeenien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää alumiinia ja monia muita metalleja muodostaen amalgaameja..

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,025 mg/m³ (TWA) (iho) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI) (ACGIH 2010).
HTP: 0,02 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2012).
MAK: 0,02 mg/m³ (hengittyvä jae) imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: D; syöpävaarallisuusluokka: 3B; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja ihon läpi, myös höyrynä!

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa. Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa, johtaen ärtyneisyyteen, tunneperäiseen epävarmuuteen, vapinaan, puhevaikeuksiin, psyykkiseen epävarmuuteen ja muistihäiriöihin. Voi aiheuttaa tulehduksen ja värinmuutoksia ikenissä. Kumulatiivisen vaikutuksen vaara. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 357°C
Sulamislämpötila: -39°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 13.5
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.26
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.93
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.009
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren elohopea (epäorgaaninen) 50 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää veren elohopean viiterajaa 25 nmol/l. Virtsan elohopea 140 nmol/l. Raskauden aikana ei tule ylittää virtsan elohopean viiterajaa 50 nmol/l (Työterveyslaitos 2010).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylikloridi, nitriilikumi, fluorikumi.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,16-0,9 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0,006-0,02 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)