SELEENI ICSC: 0072
Marraskuu 2009

(jauhe)
CAS # 7782-49-2 Se
RTECS # VS7700000 Atomimassa: 79.0
YK # 2658
Indeksi # 034-001-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa.
Vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara hapettimien kanssa.


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Nenä-ärsytys. Hajuaistin heikkeneminen. Päänsärky.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Valkosipulilta tuoksuva hengitys. Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ilmatiivis. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 23/25-33-53
S: (1/2-)-20/21-28-45-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SELEENI ICSC: 0072
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HARMAATA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi kiivaasti hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Reagoi amorfisena veden kanssa 50°C:ssa muodostaen syttyvää/räjähtävää vetykaasua (ks. ICSC 0001) ja seleenihappoja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.2 mg/m³ (TWA); (ACGIH 2010).
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: 0.02 mg/m³; (hengittyvä jae); hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C;; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ruoansulatuskanavassa ja hermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä, ruoansulatuskanavassa ja ihossa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 685°C
Sulamislämpötila: 217°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 4.8
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.1
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6700 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1-7.4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.4-3.9 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)