RIKKIDIOKSIDI ICSC: 0074
Lokakuu 2006

(kaasupullo)
CAS # 7446-09-5 SO2
RTECS # WS4550000 Molekyylimassa: 64.1
YK # 1079
Indeksi # 016-011-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla, mutta vettä ei saa päästää aineeseen. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.
Kylmänsuojakäsineet.
PALELTUMAAN: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuleta. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 23-34
S: (1/2-)-9-26-36/37/39-45
Huomautus: [5]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3
YK-lisävaara: 8

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20S1079 tai 20G2TC
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R0;
Ilmanvaihto lattiatasosta. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
RIKKIDIOKSIDI ICSC: 0074
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, KAASU TAI PURISTETTU, NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen vesiliuos on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti natriumhydridin kanssa Syövyttää muovia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 ppm (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2005).
TLV: 5 ppm (STEL) (A4) (ACGIH 2005).
HTP: 1 ppm; 2.7 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 4 ppm; 11 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
HTP: 2 ppm; 5 mg/m³ (8 h) (kattoarvo; räjäytys- ja louhintatyöt) (Suomi 2005).
HTP: 5 ppm; 13 mg/m³ (15 min) (kattoarvo; räjäytys- ja louhintatyöt) (Suomi 2005).
MAK: 0.5 ppm, 1.3 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -10°C
Sulamislämpötila: -75.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4 at -10°C (neste)
Liukoisuus veteen, ml/100 ml 25°C:ssa: 8.5
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 330
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.25
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi). Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
LISÄTIETOJA

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)