(2,4,5-TRIKLOORIFENOKSI)ETIKKAHAPPO ICSC: 0075
Huhtikuu 2005

2,4,5-T
CAS # 93-76-5 C8H5Cl3O3 / C6H2Cl3OCH2COOH
RTECS # AJ8400000 Molekyylimassa: 255.5
YK # 3345
Indeksi # 607-041-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA Ks. Huomautukset.
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Ripuli. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.) Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-36/37/38-50/53
S: (2-)-24-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
(2,4,5-TRIKLOORIFENOKSI)ETIKKAHAPPO ICSC: 0075
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Aineen vesiliuos on heikko happo.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV :10 mg/m³ (TWA); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2005).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK:(hengittyvä jae) 10 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon kautta (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. Ks. huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa:
Sulamislämpötila: 153-158°C
Tiheys: 1.80 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.03
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Kaupalliset tuotteet voivat sisältää myrkyllistä dioksiinia (ks. ICSC 1467 2,3,7,8-TCDD). Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Tämän kortin suositukset koskevat myös 2,4,5-trikloorifenoksietikkahapon estereitä. Esterone 245, Trioxone ja Weedone ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 300 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1535 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.15-28.1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (96 h)= 5-55 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)