1,1,1-TRIKLOORIETAANI ICSC: 0079
Huhtikuu 2007

Metyylikloroformi
Metyylitrikloorimetaani
alfa-Trikloorietaani
CAS # 71-55-6 C2H3Cl3 / CCl3CH3
RTECS # KJ2975000 Molekyylimassa: 133.4
YK # 2831
Indeksi # 602-013-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Ks. huomautukset.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Liikkeiden koordinaation puute. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Kuiva iho. Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin ja materiaaliltaan sopiviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 20-59
S: (2-)-24/25-59-61
Huomautus: [F]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S2831 tai 61GTI-III. NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R0
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, voimakkaista hapettimista, alumiinista, mangaanista ja sinkistä. Viileä. Kuiva. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,1,1-TRIKLOORIETAANI ICSC: 0079
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti alumiinin, mangaanin ja niiden metalliseosten sekä emästen, vahvojen hapettimien, asetonin ja sinkin kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 350 ppm (TWA), 450 ppm (STEL); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI); (ACGIH 2008).
HTP: 100 ppm, 550 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
HTP: 200 ppm, 1100 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK: 200 ppm, 1100 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon kautta (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön sen höyryä hengittämällä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen tajunnantason laskuun. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 74°C
Sulamislämpötila: -30°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.34
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 13.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Leimahduslämpötila: ks. huomautukset
Itsesyttymislämpötila: 537°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 8-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.49
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Vaikeasti syttyvä, palava höyry-ilma-seos voi muodostua tietyissä oloissa. Yhdiste palaa ainoastaan normaalia korkeammissa happipitoisuuksissa tai vahvan syttymislähteen läsnäollessa. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi sekä erilaiset monikerrosmateriaalit: fluorikumi/butyylikumi, polyeteeni/polyamidi/polyeteeni ja polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 10000-14000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 16000 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 42-72 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 11-530 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)