ALDIKARBI ICSC: 0094
Huhtikuu 2004

2-Metyyli-2-(metyylitio)propionialdehydi-O-(metyylikarbamoyyli)oksiimi
2-Metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-((metyyliamino)karbonyyli)oksiimi
CAS # 116-06-3 C7H14N2O2S / CH3SC(CH3)2CH=NOCONHCH3
RTECS # UE2275000 Molekyylimassa: 190.3
YK # 2757
Indeksi # 006-017-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Hikoilu. Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 24-26/28-50/53
S: (1/2-)-22-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-I
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ALDIKARBI ICSC: 0094
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja rikin oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa: ks. huomautukset.
Sulamislämpötila: 100°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.6
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.01
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.36
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin, mehiläisiin, nisäkkäisiin, maaperän eliöihin ja veteen. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 460 ug/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2500 ug/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.04-8.8 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)