ATRATSIINI ICSC: 0099
Marraskuu 2009

2-Kloori-4-etyyliamiini-6-isopropyyliamiini-1,3,5-triatsiini
6-Kloori-N-etyyli-N'-(1-metyylietyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini
2-Kloori-4-etyyliamino-6-isopropyyliamino-s-triatsiini
CAS # 1912-24-9 C8H14ClN5
RTECS # XY5600000 Molekyylimassa: 215.7
YK #
Indeksi # 613-068-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Ilmanvaihto (ei jos jauheena).
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 43-48/22-50/53
S: (2-)-36/37-60-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ATRATSIINI ICSC: 0099
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten kloorivetyä, typen oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 mg/m³ (TWA); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2010).
HTP: 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 20 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: 2 mg/m³; (hengittyvä jae) hetkellisyysluokka: II(8); (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa, johtaen kudosvaurioihin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: hajoaa
Sulamislämpötila: 173-177°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.34
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Hajoamislämpötila tuntematon. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >1750 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 7500 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4,5-100 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)