BROMI ICSC: 0107
Maaliskuu 2009

CAS # 7726-95-6 Br2
RTECS # EF9100000 Molekyylimassa: 159.8
YK # 1744
Indeksi # 035-001-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa päästä kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa; ks. Kemialliset vaarat.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara (ks. Kemialliset vaarat).
EI saa päästä kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa; ks. Kemialliset vaarat.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Hengenahdistus. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Hengityksensuojain. Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ks. Huomautukset.
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Laita vaatteet suljettavaan astiaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Sumentunut näkö. Kipu. Syövytysvammoja.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet:kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Tuuleta. Poista höyry vesisumulla. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin, joissa on fluorattu pinnoitus. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Erityismateriaali. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, C, N
R: 26-35-50
S: (1/2-)-7/9-26-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R0; OX
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä vain alkuperäisissä astioissa. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
BROMI ICSC: 0107
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
SAVUAVA, PUNARUSKEA NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Aine reagoi useimpien orgaanisten ja epäorgaanisten yhdisteiden kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää metallia, joitakin muoveja, kumia, pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.1 ppm (TWA); 0.2 ppm (STEL); (ACGIH 2009).
HTP: 0.1 ppm; 0.66 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
EU OEL: 0.1 ppm, 0.7 mg/m³ (TWA) (EU 2006).
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hengitysteissä ja keuhkoissa, johtaen kroonisiin tulehduksiin ja toimintavajeeseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 58.8°C
Sulamislämpötila: -7.2°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 4.0
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 23.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 2.0
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)