METYYLIBROMIDI ICSC: 0109
Marraskuu 2009

Bromimetaani
Monobromimetaani
(kaasupullo)
CAS # 74-83-9 CH3Br
RTECS # PA4900000 Molekyylimassa: 94.9
YK # 1062
Indeksi # 602-002-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin alumiinin, sinkin, magnesiumin eikä puhtaan hapen kanssa.
Sulje vuoto; jos se on mahdotonta eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa; muussa tapauksessa käytä sammutusaineena: sopivaa sammutusainetta.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara alumiinin, sinkin, magnesiumin tai hapen kanssa.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! FIRST AID: USE PERSONAL PROTECTION
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Vatsakipu. Oksentelu. Heikkous. Hengenahdistus. Sekavuus. Hallucinations. Loss of speech. Incoordination. Kouristuksia. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimitavälittömästi for medical attention lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Tingling. Itching. Polttava tunne. Punoitus. Rakkuloita. Kipu. NESTEKOSKETUS: PALELTUMA. (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. PALELTUMAAN: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimitavälittömästi for medical attention lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Ohimenevä sokeutuminen.
Naamiomalliset suojalasit , Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuleta. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68
S: (1/2-)-15-27-36/39-38-45-59-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R0;
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään voimakkaista hapettimista, alumiinista ja säiliöistä, jokta sisältävät happea. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
METYYLIBROMIDI ICSC: 0109
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON JA VÄRITÖN, PURISTETTU, NESTEYTETTY KAASU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä, bromia ja hiilioksibromidia. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää monia metalleja veden läsnäollessa. Syövyttää alumiinia, sinkkiä ja magnesiumia, jolloin muodostuu itsestään syttyviä yhdisteitä, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 ppm (TWA); (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2010).
HTP: 5 ppm; 20 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
HTP: 10 ppm; 39 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2009).
MAK: 1 ppm, 3,9 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: D; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi, myös höyrynä!

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nestemäinen aine ärsyttää voimakkaasti ihoa ja ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä jopa 48 tunnin kuluttua. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, munuaisissa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 4°C
Sulamislämpötila: -94°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.7 (0 °C:ssa)
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 1.5
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1893
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.3
Leimahduslämpötila: 194°C
Itsesyttymislämpötila: 537°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 10-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.19
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota sen vaikutukseen otsonikerrokseen. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Hermosto-oireet voivat viivästyä useita tunteja. Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, neopreeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 214 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.2-12 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)