1-BUTANOLI ICSC: 0111
Huhtikuu 2005

n-Butanoli
n-Butyylialkoholi
Propyylikarbinoli
Butan-1-oli
Butyylialkoholi
CAS # 71-36-3 C4H10O / CH3(CH2)3OH
RTECS # EO1400000 Molekyylimassa: 74.1
YK # 1120
Indeksi # 603-004-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 29°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 29°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kipu. Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Uneliaisuus. Huimaus. Pahoinvointi. Ripuli. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.) Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 10-22-37/38-41-67
S: (2-)-7/9-13-26-37/39-46
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S1120-III
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista ja alumiinista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-BUTANOLI ICSC: 0111
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kuumennettuna 100 °C:seen alumiinin, voimakkaiden hapettimien, kuten kromitrioksidin kanssa muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV :20 ppm (TWA); (ACGIH 2005).
HTP: 50 ppm; 150 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2005).
HTP: 75 ppm; 230 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2005).
MAK:100 ppm, 310 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa, ja ärsyttää voimakkaasti silmiä. Höyry ärsyttää silmiä ja hengitysteitä Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 117°C
Sulamislämpötila: -90°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.81
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 7.7
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.58
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 29°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 345°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.4-11.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.9
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, neopreeni, nitriilikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 790 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8000 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3400 mg/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1910 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)