KAPROLAKTAAMI ICSC: 0118
Marraskuu 2009

Heksahydro-2H-atsepin-2-oni
epsilon-Kaprolaktaami
CAS # 105-60-2 C6H11NO
RTECS # CM3675000 Molekyylimassa: 113.2
YK #
Indeksi # 613-069-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, runsaasti vettä.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Vatsan kouristavia kipuja. Huimaus. Päänsärky. Sekavuus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Anna kiinteytyä, jos aine sulassa muodossa. Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/22-36/37/38
S: (2-)
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista. Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KAPROLAKTAAMI ICSC: 0118
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA, HYGROSKOOPPISIA HIUTALEITA TAI KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja, ammoniakkia. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa muodostaen myrkyllisiä huuruja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: (hengittyvä jae) (höyry ja aerosoli) 5 mg/m³ (TWA); A5 (todennäköisesti ei ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (ACGIH 2010).
HTP: 10 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 40 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: (höyry, pöly) (hengittyvä jae) 5 mg/m³;; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C;; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa ja maksassa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 267°C
Sulamislämpötila: 70°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen: hyvä
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.26
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.91
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduslämpötila: 125°C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 375°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.4-8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.19
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Yleensä ainetta käytetään, varastoidaan ja kuljetetaan nesteytetyssä muodossa noin 80°C:ssa.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8,16 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)