KARBARYYLI ICSC: 0121
Huhtikuu 2004

1-Naftalenolimetyylikarbamaatti
1-Naftyylimetyylikarbamaatti
Metyylikarbamihappo-1-naftyyliesteri
1-Naftalenyylimetyylikarbamaatti
CAS # 63-25-2 C12H11NO2
RTECS # FC5950000 Molekyylimassa: 201.2
YK # 2757
Indeksi # 006-011-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Pahoinvointi. Oksentelu. Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. (ks. hengitystiet)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Poista kaikki syttymislähteet. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-40-50
S: (2-)-22-24-36/37-46-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Erillään hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KARBARYYLI ICSC: 0121
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, VALKOISIA KITEITÄ TAI KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 mg/m³ (TWA) (A4) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: 5 mg/m³ (H); hetkellisyysluokka: II(4); (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa.
Sulamislämpötila: 142°C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 30°C:ssa: 0.004 - 0.012 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Leimahduslämpötila: 193-202°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.59
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin ja mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 230 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 4000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.8-13.2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 1.0 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)