KLORDIMEFORMI ICSC: 0124
Marraskuu 2009

Klorfenamidiini
N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiini
N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidi
CAS # 6164-98-3 C10H13ClN2
RTECS # LQ4375000 Molekyylimassa: 196.7
YK # 2588
Indeksi # 650-007-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara, jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Makea maku suussa. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.
Vältä hienopölyn ja sumun hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 21/22-40-50/53
S: (2-)-22-36/37-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KLORDIMEFORMI ICSC: 0124
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorivetyä ja typen oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen toimintavajeeseen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia virtsarakossa ja munuaisissa, johtaen virtsateiden tulehdukseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 1.8 kPa:ssa: 164°C
Sulamislämpötila: 32°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.025 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.05 (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.89
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 170 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 640 mg/kg ja rotalla: 263 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,0-7,1 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)