KLOROTALONIILI ICSC: 0134
Marraskuu 2009

Tetrakloori-isoftaalinitriili
2,4,5,6-Tetakloori-1,3-bentseenidikarbonitriili
2,4,5,6-Tetrakloori-3-syanobentsonitriili
CAS # 1897-45-6 C8Cl4N2
RTECS # NT2600000 Molekyylimassa: 265.9
YK # 2588
Indeksi # 608-014-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara, jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet:kemikaalisuojapuku, suojakäsineet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 26-37-40-41-43-50/53
S: (1/2-)-28-36/37/39-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. .Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KLOROTALONIILI ICSC: 0134
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON. VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorivetyä ja typen oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 3B; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja lievästi ihoa. Aine ärsyttää hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 350°C
Sulamislämpötila: 250-251°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: < 0.01 (ei liukene)
Höyrynpaine, Pa 40°C:ssa: <1.3 (merkityksetön)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.05
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: >10 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4,7 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h)= 0,25 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)