DIATSINONI ICSC: 0137
Lokakuu 2004

O,O-Dietyyli-O-(2-isopropyyli-6-metyylipyrimidiini-4-yyli)fosforotioaatti
Fosforotiohappo O,O-dietyyli-O-(6-metyyli-2-(1-metyylietyyli)-4-pyrimidinyyli)esteri
CAS # 333-41-5 C12H21N2O3PS / (CH3)2CHC4N2H(CH3)OPS(OC2H5)2
RTECS # TF3325000 Molekyylimassa: 304.4
YK # 3018
Indeksi # 015-040-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain. Vältä sumun hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. (ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-50/53
S: (2-)-24/25-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT6-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIATSINONI ICSC: 0137
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
ÖLJYMÄINEN VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. TEKNINEN TUOTE: VAALEANKELTAINEN - TUMMANRUSKEA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 120°C, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja. Reagoi vahvojen happojen ja emästen kanssa saattaen muodostaa erittäin myrkyllisiä tetraetyylitiopyrofosfaatteja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (hengittyvä höyry ja aerosoli): 0.01 mg/m³ (iho) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI) (ACGIH 2004).
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2002).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2002).
MAK (aerosolin hengittyvä fraktiol): 0.1 mg/m³; imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa 120°C:ssa.
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.006
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10.4
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.11
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota lintuihin ja mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 66 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3500 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 180 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3600 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.09-16 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.0025 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)