JODI ICSC: 0167
Huhtikuu 2004

CAS # 7553-56-2 I2
RTECS # NN1575000 Molekyylimassa: 253.8
YK #
Indeksi # 053-001-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI saa sekoittua palaviin aineisiin.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain epäorgaanisia kaasuja, höyryjä ja halogeenejä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 20/21-50
S: (2-)-23-25-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään yhteensopimattomista aineista. Katso Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
JODI ICSC: 0167
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
SINIMUSTIA TAI TUMMAN PURPPURANPUNAISIA KITEITÄ, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Jodi sublimoituu helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Aine on voimakas hapetin ja reagoi palavien ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti metallijauheiden, antimonin, ammoniakin, asetaldehydin ja asetyleenin kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.1 ppm (STEL) (kattoarvo) (ACGIH 2007).
HTP: 0.1 ppm; 1.1 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2005).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2006).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä, ja ärsyttää ihoa. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita (RADS, ks. huomautukset). Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen, joka on kuitenkin harvinaista. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman kaltaisen oireyhtymän (RADS). Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia kilpirauhasessa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 184°C
Sulamislämpötila: 114°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 4.9
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.03
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.04
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.49
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)