METYYLIHYDRATSIINI ICSC: 0180
Lokakuu 2004

Monometyylihydratsiini
MMH
CAS # 60-34-4 CH6N2 / CH3NHNH2
RTECS # MV5600000 Molekyylimassa: 46.1
YK # 1244
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin voimakkaiden hapettimien kanssa. EI kosketusta kuumien pintojen kanssa.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, runsaasti vettä, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara hapettimien ja metallioksidien kanssa.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Pahoinvointi. Oksentelu. Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Huimaus. Päänsärky. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Ihovaurioita. Kipu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-lisävaara: 3 ja 8
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GTFC-I
NFPA-vaararuudukko: H4; F3; R2;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, metallioksideista, huokoisista aineista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytetään tehottomassa kaasussa.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
METYYLIHYDRATSIINI ICSC: 0180
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan tai joutuessaan kosketuksiin metallioksidien kanssa. Aine voi syttyä itsestään ilman vaikutuksesta. Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Aine on voimakas pelkistin ja reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa aiheuttaen palovaaran. Aine on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV:0,01 ppm (TWA) (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2010).
HTP: 0,01 ppm; 0,02 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja veressä, johtaen maksan toimintavajeeseen ja methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa ja veressä, johtaen maksan toimintavajeeseen ja methemoglobiinin muodostumiseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 87.5°C
Sulamislämpötila: -52.4°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 4.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduslämpötila: -8.3°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 196°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.5-97
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.05
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 32 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 34 ppm.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 183 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 95 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2,58 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)