TYPPIHAPPO ICSC: 0183
Lokakuu 2006

Typpihappo (väkevöity, 70%)
CAS # 7697-37-2 HNO3
RTECS # QU5775000 Molekyylimassa: 63.0
YK # 2031
Indeksi # 007-004-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.
EI saa sekoittua palaviin aineisiin. EI saa päästä kosketuksiin palavien aineiden tai orgaanisten yhdisteiden kanssa.
Jos palo on lähiympäristössä: EI vaahtoa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara monien tavallisten orgaanisten yhdisteiden kanssa.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. Huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Vakavia ihovaurioita. Kipu. Ihon kellertyminen.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Neutraloi loput varovasti natriumkarbonaatilla. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, C
R: 8-35
S: (1/2-)-23-26-36-45
Huomautus: [B]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-lisävaara: 5.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80S2031-I
NFPA-vaararuudukko: H4; F0; R0; OX
Erillään palavista ja pelkistävistä aineista, emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta sekä orgaanista kemikaaleista. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TYPPIHAPPO ICSC: 0183
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN- KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa lämmetessään , jolloin muodostuu typen oksideja. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa, esim. tärpätti, puuhiili, alkoholi. Aine on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 ppm (TWA) 4 ppm; (STEL) (ACGIH 2006).
HTP: 0.5 ppm; 1.3 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
HTP: 1 ppm; 2.6 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä (ks. Huomautukset).

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen höyrylle voi vahingoittaa keuhkoja. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hampaille, johtaen hampaiden eroosioon.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 121°C
Sulamislämpötila: -41.6°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 6.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.2
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.07
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.21
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, polyeteeni, etyleenivinyylialkoholi.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)