PROPYLEENIOKSIDI ICSC: 0192
Marraskuu 2009

1,2-Epoksipropaani
Metyylioksiraani
Metyylietyleenioksidi
Propeenioksidi
CAS # 75-56-9 C3H6O / CH3CHCH2O
RTECS # TZ2975000 Molekyylimassa: 58.1
YK # 1280
Indeksi # 603-055-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, vesisumua.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. .
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumeilua esiintyy.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin kuiviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T
R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38
S: 53-45
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F4; R2;
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, emäksistä ja voimakkaista hapettimista. Kuiva. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytettävä pimeässä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PROPYLEENIOKSIDI ICSC: 0192
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HYVIN HAIHTUVA, VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine mahdollisesti polymeroituu kiivaasti emästen, happojen ja metallikloridien vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti kloorin, ammoniakin, voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 ppm (TWA); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (SEN); (ACGIH 2010).
HTP: 1 ppm; 2,4 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2012).
MAK: 2 ppm, 4,8 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(2); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 34°C
Sulamislämpötila: -112°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.83
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 40 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 59
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduslämpötila: -37 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.9-36.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.03
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 380-1140 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 950-1540 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 7,7-8,3 mg/m³.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)