TEMEFOSSI ICSC: 0199
Huhtikuu 2007

O,O,O',O'-Tetrametyyli-O,O'-tiodi-p-pfenyleenibis(fosforitioaatti)
O,O'-(Tiodi-4,1-fenyleeni)bis(O,O-dimetyylifosforitioatti)
CAS # 3383-96-8 C16H20O6P2S3
RTECS # TF6890000 Molekyylimassa: 466.5
YK # 2783
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Huimaus. Pahoinvointi. Lihasten nykiminen. Hikoilu. Silmäterän supistuminen. Lihaskouristus. Voimakas syljeneritys. Oksentelu. Ripuli. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Sumentunut näkö.
Kasvojen- tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. (ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti ja vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TEMEFOSSI ICSC: 0199
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ TAI VALKOISIA KITEITÄ, TAI NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten fosforin ja rikin oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 mg/m³ (TWA) (hengittyvä jae ja höyry); (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI); (ACGIH 2008).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. Välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 120-125°C
Sulamislämpötila: 30°C
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.96
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Se voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota mehiläisiin. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Teknisen laatuinen (90-95%) temefossi on ruskeaa ja viskoista nestettä. Abate, Abathion, Swebate, Nimitex ja Biothion ovat aineen kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 444-8600 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4,79 mg/l.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 970 mg/kg ja rotalla: 1370 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 9,6 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,0005 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)