TETRAMETYYLILYIJY ICSC: 0200
Huhtikuu 2005

Tetrametyyliplumbaani
Lyijytetrametyyli
CAS # 75-74-1 Pb(CH3)4 / C4H12Pb
RTECS # TP4725000 Molekyylimassa: 267.4
YK # 1649
Indeksi # 082-002-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 37.8°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 37.8°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Raskas tunne päässä. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Kysy asiantuntijalta neuvoja! Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 61-26/27/28-33-62-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [A, E, 1]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S1649-F tai 61GTF1-I
NFPA-vaararuudukko: H3; F3; R3;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TETRAMETYYLILYIJY ICSC: 0200
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 90°C:seen.. Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen lyijyä, lyijyoksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi voimakkaiden happojen kanssa ja kiivaasti typpihapon kanssa. Syövyttää kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Pb): 0,15 mg/m³ (TWA) (iho) (ACGIH 2012).
HTP (Pb): 0,075 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
HTP (Pb): 0,23 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2009).
HTP (Pb): 0,1 mg/m³ (8 h) (kattoarvo) (kaikki työt) (VN päätös 1154/93) (Suomi 2009).
MAK (Pb): 0,05 mg/m³ imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: B (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen aivosairauteen (enkefalopatiaan). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 1.33 kPa:ssa: 110°C
Sulamislämpötila: -27.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.0
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 3.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.23
Leimahduslämpötila: 37.8°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 254°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.8-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.2
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti äyriäisiin ja kaloihin.
HUOMAUTUKSET
Kaupalliset tuotteet ovat epäpuhtaita ja ne on värjätty punaiseksi, oranssiksi tai siniseksi ja niihin on lisätty stabilisaattoria (1,2-dikloorietaani, tolueeni). Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan Pb 0,1 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua alkyylilyijyille, ts. virtsan lyijypitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,008 µmol/l (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 105 mg/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)