TRIALLAATTI ICSC: 0201
Huhtikuu 2005

S-2,3,3-Triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti
S-(2,3,3-Trikloori-2-propenyyli)bis(1-metyylietyyli)karbamotioaatti
CAS # 2303-17-5 C10H16Cl3NOS / ((CH3)2CH)2NCOSCH2CCl=CCl2
RTECS # EZ8575000 Molekyylimassa: 304.7
YK #
Indeksi # 006-039-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet
Vältä hienopölyn ja sumun hengittämistä.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, A/P2-luokan suodatin orgaanisia höyryjä ja haitallista pölyä vastaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-43-48/22-50/53
S: (2-)-24-37-60-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIALLAATTI ICSC: 0201
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KIRKAS NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan yli 200°C:seen, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä, typen oksideja, rikin oksideja. Syövyttää monia metalleja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 0.04 kPa:ssa: 117°C
Sulamislämpötila: 29-30°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.27
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.0002
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.016
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10.5
Leimahduslämpötila: 90°C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.98 (laskettu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti vesieliöihin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Tekninen triallaatti on öljymäinen, kullanruskea neste. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. Avadex BW, Dipthal ja Far-Go ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2225 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)