SINKKIOKSIDI ICSC: 0208
Huhtikuu 2004

Sinkkivalkoinen
Sinkkimonoksidi
C.I. pigmentti valkoinen 4
CAS # 1314-13-2 ZnO
RTECS # ZH4810000 Molekyylimassa: 81.4
YK #
Indeksi # 030-013-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Kurkkukipu. Päänsärky. Kuume tai kohonnut ruuminlämpö. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Vilunväristykset. Lihaskipu. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: N
R: 50/53
S: 60-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI


IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SINKKIOKSIDI ICSC: 0208
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti alumiini- ja magnesiumjauheiden kanssa sekä klooratun kumin kanssa kuumennettaessa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (alveolijae): 2 mg/m³ (TWA); 10 mg/m³ (STEL) (ACGIH 2010).
HTP (huuru): 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (huuru): 10 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK (Zn): 0,1 mg/m³ (alveolijae); hetkellisyysluokka: I(4); 2 mg/m³ (hengittyvä jae) hetkellisyysluokka: I; raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus, erityisesti sinkkioksidihuurupartikkeleita.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Huurujen hengittäminen voi aiheuttaa metallikuumeen. Aineen huuru ärsyttää hengitysteitä. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. huomautukset.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 1975°C
Tiheys: 5.6 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Metallikuumeen oireet ilmaantuvat vasta muutamien tuntien kuluttua.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)