2-AMINOPYRIDIINI ICSC: 0214
Huhtikuu 2004

o-Aminopyridiini
alfa-Aminopyridiini
CAS # 504-29-0 C5H6N2 / NH2C5H4N
RTECS # US1575000 Molekyylimassa: 94.1
YK # 2671
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Hengenahdistus. Heikkous.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ilmatiivis. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT2-II
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, voimakkaista hapettimista ja vahvoista hapoista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-AMINOPYRIDIINI ICSC: 0214
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA TAI KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aineen vesiliuos on vahva emäs, se reagoi kiivaasti happojen kanssa ja syövyttää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 ppm (TWA) (ACGIH 2007).
HTP: 0.5 ppm; 2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 1.5 ppm; 5.9 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2006).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksiakeskushermostossa, johtaen kouristuksiin, hengityksen lamaantumiseen. Aine voi aiheuttaa verenpaineen nousua. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa selvästi suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 211°C
Sulamislämpötila: 58°C
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 0.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Leimahduslämpötila: 68°C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.49
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. Hajun ja työhygieenisen raja-arvon suhdetta ei tunneta.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)