KLOORIMETYYLIMETYYLIEETTERI ICSC: 0238
Marraskuu 2009

Klooridimetyylieetteri
Dimetyylikloorieetteri
Kloorimetoksimetaani
CAS # 107-30-2 C2H5ClO / CH3OCH2CI
RTECS # KN6650000 Molekyylimassa: 80.5
YK # 1239
Indeksi # 603-075-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja). Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Kuivaa jauhetta. Vesi saattaa olla tehotonta.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita. Rakkuloita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja. Sokeutuminen.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Ripuli. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Tuuleta. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T
R: 45-11-20/21/22
S: 53-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-lisävaara: 3
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KLOORIMETYYLIMETYYLIEETTERI ICSC: 0238
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen fosgeenia ja kloorivetyä. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin veden kanssa muodostaen kloorivetyä ja formaldehydiä. Syövyttää monia metalleja veden läsnäollessa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (ACGIH 2010).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1 (myös klooridimetyylieetterin teknisille tuotteille, jotka voivat sisältää epäpuhtautena enintään 7 % bis-kloorimetyylieetteriä) (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa keuhkoja.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 59°C
Sulamislämpötila: -104°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen: hajoaa
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 21.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.4
Leimahduslämpötila: -8 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: ks. Huomautukset
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: ks. Huomautukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Itsesyttymislämpötilasta ei ole tietoa. Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on < 61°C. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 1). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001). Aineen käyttö on kielletty, mutta sitä saa käyttää tutkimus- ja niihin verrattaviin tarkoituksiin työpaikkaa valvovan työsuojeluviranomaisen luvalla.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)