ETYYLIBENTSEENI ICSC: 0268
Marraskuu 2007

Etyylibentsoli
Fenyylietaani
EB
CAS # 100-41-4 C8H10/C6H5C2H5
RTECS # DA0700000 Molekyylimassa: 106.2
YK # 1175
Indeksi # 601-023-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. (ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuleta. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn
R: 11-20
S: (2-)-16-24/25-29
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-305 1135 tai 30GF1- I+II
NFPA-vaararuudukko: H2; F3; R0
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETYYLIBENTSEENI ICSC: 0268
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA AROMAATTINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää muovia ja kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 100 ppm (TWA), 125 ppm (STEL); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI); (ACGIH 2008).
HTP: 50 ppm; 220 mg/m³ (8 h) (Iho) (Suomi 2007).
HTP: 200 ppm; 880 mg/m³ (15 min) (Iho) (Suomi 2007).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3A (DFG 2007).
EU OEL: 100 ppm, 442 mg/m³ (TWA); 200 ppm, 884 mg/m³ (STEL) (iho) (EU 2006).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön sen höyryä hengittämällä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen. Toistuva ihoaltistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 136°C
Sulamislämpötila: -95°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.015
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1.24
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduslämpötila: 18°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 432°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.0-6.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.1
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi, fluorikumi/butyylikumi (monikerrosmateriaali).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan mantelihappo 5,2 mmol/l. Toimenpideraja on Sosiaali- ja Terveysministeriön asettama. (STM Asetus 795/2007). Valtioneuvoston asetuksen 1335/2004 mukaan orgaanisten liuottimien voidaan arvioida vaarantavan äidin tai sikiön terveyden. Täten etyylibentseenialtistumisessa sovelletaan raskauden aikana toimenpiderajana arvoa 0,7 mmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta. (Työterveyslaitos 2008).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3500-5500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 17200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17800-77400 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32-280 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h)= 14-75 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)