FORMALDEHYDI ICSC: 0275
Lokakuu 2004

Metanaali
Metyylialdehydi
Metyleenioksidi
(kaasupullo)
CAS # 50-00-0 H2CO
RTECS # LP8925000 Molekyylimassa: 30.0
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Sulje vuoto; jos se on mahdotonta eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa; muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Kylmänsuojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Poista kaasu vesisumulla. EI saa huuhdella viemäriin. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FORMALDEHYDI ICSC: 0275
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine polymeroituu lämmetessään. Reagoi hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.3 ppm (kattoarvo) A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (SEN); (ACGIH 2004).
HTP: 0.3 ppm; 0.37 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
HTP: 1 ppm; 1.2 mg/m³ (hetkellinen) (Suomi 2002).
MAK: 0.3 ppm, 0.37 mg/m³; herkistää ihoa (Sh); hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 4; sukusolumutageenisuusryhmä: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa haitallinen pitoisuus tätä kaasua syntyy hyvin nopeasti.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ärsyttää hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset).

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -20°C
Sulamislämpötila: -92°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.08
Leimahduslämpötila: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 7-73
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)