HYDRATSIINI ICSC: 0281
Marraskuu 2009

Diamidi
Diamiini
Typpihydridi
(vedetön)
CAS # 302-01-2 N2H4 / H2N-NH2
RTECS # MU7175000 Molekyylimassa: 32.1
YK # 2029
Indeksi # 007-008-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 40°C:en lämpötilassa. Palo- ja räjähdysvaara monien metallien kanssa.
Käytä yli 40°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Päänsärky. Sekavuus. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Hengenahdistus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan (ks. Huomautukset). Toimita välittömästi ääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Sokki tai kollapsi. Lisäksi (ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin (ei metalliseen) astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen.
Erityismateriaali. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53
S: 53-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-lisävaara: 3 ja 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H4; F4; R3;
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, metalleista, hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytetään tehottomassa kaasussa. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HYDRATSIINI ICSC: 0281
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, SAVUAVA, ÖLJYMÄINEN JA HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa muodostaen ammoniakkia, vetyä ja typen oksideja, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas pelkistin ja reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa. Aine on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti happojen, monien metallien, metallioksidien ja huokoisten materiaalien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaminen ei vaadi ilmaa tai happea.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.01 ppm (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2010).
HTP: 0.1 ppm; 0.13 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
HTP: 0.3 ppm; 0.4 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2009).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); herkistää ihoa (Sh); syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa ja keskushermostossa. Altistuminen voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: 2°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.01
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 2.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 40°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 4.7-100
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -2.1
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Itsesyttymislämpötila vaihtelee ruosteisen rautapinnan 24°C:sta lasipinnan 270°C:en. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Muita YK-numeroita ovat: 2030 HYDRATSIINI, VESILIUOS, yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä, leimahduspiste enintään 60 °C; vaaraluokka 8, lisävaaraluokka 3 ja/tai 6.1, pakkausryhmä I; HYDRATSIINI, VESILIUOS, yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä; vaaraluokka 8, lisävaaraluokka 6.1, pakkausryhmä II-III; 3293 HYDRATSIINI, VESILIUOS, enintään 37 massa-% hydratsiinia sisältävä, vaaraluokka 6.1, pakkausryhmä III. Muita CAS-numeroita ovat 7803-57-8 (64% vesiliuos) ja 10217-52-4 (55% vesiliuos).
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 60-90 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 350-760 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 91 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,6-3,9 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)